Innovation och produktrealisering (IPR)

Forskningsinriktningen innovation och produktrealisering (IPR) är lokaliserad på campus Eskilstuna i en flervetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö. IPR bedriver forskning inom informationsdesign, produkt- och produktionsutveckling, kvalitetsutveckling och förändringsledning samt värdedriven innovation och framsyn.

Forskningen genomförs främst i samverkan och samproduktion med näringsliv och omgivande samhälle och har fokus på framtida utveckling och förnyelse inom organisationer. Samverkanspartners är bland annat ABB, Bombardier Transportation, AB Volvo och Scania CV.

Exempel på områden inom forskningsinriktningen är ledning för innovationssamverkan mellan olika aktörer, kommunikations- och informationsprocesser och artefakter, samt utveckling och drift av hållbara produktionssystem och dess gränssnitt mot produkt­utveckling, liksom interaktionsdesign och normkreativitet samt värdedriven innovation och hållbar utveckling.

En gemensam forskningsansats inom IPR handlar om utveckling av strategier för framtidens produktionssystem, utveckling av innovationsförmågor och design av information för tillförlitligt beslutsfattande. Målsättningen är att genom samproduktion åstadkomma generiska beskrivningar av utvecklingsprocesser och att utveckla metoder, arbetssätt och förutsättningar för att genomföra förbättringar inom vald tillämpning. IPR:s forskare samverkar i flera akademiska nätverk, t.ex. The Design Society, Svenska Produktionsakademien, Weschool, Arbetsplatsnära Forskning och Utveckling (AFoU) och Swedish Quality Management Academy (SQMA).

Inom IPR finns idag fyra forskargrupper:

Informationsdesign utgår från ett human centred design perspektiv och med cross-disciplinära forskningsprojekt bidrar gruppen med ökad förståelse för hur information kan designas, kommuniceras och förstås genom artefakter i omgivningen i form rumslighet, text och visualiseringar.

Kvalitetsutveckling och praktikbaserad innovation använder sig av och utvecklar analytiska verktyg och metoder för hur man hanterar och möjliggör förändringsprocesser där medarbetarna medverkar; hur man utvecklar innovativ kompetens genom att bättre förstå dynamiken i sociala system.

Produkt- och produktionsutveckling skapar kunskap om förnyelse och utveckling av produkter och produktionssystem. Genom processer, metoder, verktyg och organisering för innovation, utveckling och förbättring av produktionssystem och produkter, skapas förutsättningar för tillverkande företags konkurrenskraft.

Värdedriven innovation och framsyn utgår från hur innovation uttrycks ur ett värdeskapande tjänsteperspektiv där bred inkludering samt demokratisering via Responsibility Research & Innovation Tools används. Förutsättningar att förstå framtida behov inkluderas även i gruppens arbete, vilket gör framsyn och omvärldsanalys tillsammans med utveckling av framtida affärsmodeller till viktiga beståndsdelar.  

IPR har ett gemensamt forskarutbildningsämne, Innovation och design som är en tvärvetenskaplig forskarutbildning där kunskap om utvecklingsprocessen från idé till färdig produkt fördjupas. Innovation och design har en inriktning mot teknik och industriell tillämpning samt projekt i samverkan med offentlig sektor och civilsamhället.