MDH:s kvalitetsarbete

För MDH och våra studenter är kvaliteten i utbildningarna och det dagliga arbetet mycket viktigt. Kvalitetsutvecklingen pågår ständigt med en medveten strävan att bli bättre.

Kvalitetsarbetet vid högskolan bedrivs kontinuerligt

Det kontinuerliga kvalitetsarbetet bedrivs på ledningsnivå såväl som inom de organisatoriska enheterna. Däremellan agerar fakultetsnämnden som har det övergripande kvalitetsansvaret för de utbildningsprogram, forskarutbildningsämnen och den forskning som bedrivs vid högskolan samt för att driva kvalitetsutvecklingen framåt inom dessa verksamhetsgrenar.

Områdesstrategin för kvalitet i forskning och utbildning gällande för perioden 2013-2016 är en konkretisering av MDH:s forsknings- och utbildningsstrategi och ger vägledande ramar för hur högskolan ska säkerställa hög kvalitet i forskning och utbildning.