Internationalisering

Internationell verksamhet har en viktig roll vid MDH. Samproduktionsperspektivet genomsyrar även den internationella verksamheten och högskolan arbetar i ett regional-globalt sammanhang för värde och nytta för samhällets utveckling oavsett område. MDH:s internationaliseringsarbete utgår från en värdegrund där interkulturella olikheter ses som en del av den egna vardagen och där dessa har ett stort värde för individens intellektuella utveckling. Kvalitet och konkurrenskraft ska vara ledstjärnor för den internationella verksamheten.

MDH:s forskare och lärare ska fortsatt utveckla den interna internationella miljön för att skapa möjligheter till samverkan inom forskning och utbildning. MDH ska bland annat under perioden 2013 – 2016 vidareutveckla högskolans internationella samarbeten genom den samverkan och samproduktion högskolan har med internationella företag i regionen och att ta det samarbetet till regioner utomlands där dessa företag finns etablerade och möjlighet finns att knyta an till lokala lärosäten. Speciellt identifierade forsknings- och utbildningsmiljöer ska fördjupas med några väl valda internationella strategiska partners.

MDH har som mål att erbjuda utbildning och forskning med hög internationell standard. Ett av högskolans övergripande mål är att alla studenter och anställda ska ha möjlighet till någon form av interkulturell kontakt eller aktivitet. Högskolan strävar efter att öka möjligheten till utbyte mellan olika länder i världen för både lärare, studenter, forskare och administrativ personal.

För studenterna innebär studier utomlands och i mångkulturella miljöer på hemmaplan möjlighet till nya erfarenheter, en ökad interkulturell kompetens och en högre grad av anställningsbarhet.

Vi har kontakt med hela världen

Högskolan har drygt 250 avtal med lärosäten över hela världen för lärar- doktorand- och studentmobilitet. Dessa avtal omfattar ett eller flera ämnesområden och innebär i första hand mobilitet på olika nivåer. Dessutom finns många avtal som även innehåller gemensam utveckling av utbildningsplaner för kurser och program, gemensamma och dubbla diplom, samarbete med företag, möjligheter till examensarbeten utomlands med mera. Högskolan medverkar i flera olika externt finansierade samarbets- och mobilitetsprogram som Nordplus, Linnaeus-Palme, Minor Fields Studies, ISEP, Science without Borders, ASEM-DUO samt flera av EU: s stora program, Erasmus Mundus, Erasmus Life Long Learning Programme, Tempus, Marie Curie, Ramverksprogram för forskning med flera.

Global rekrytering

MDH rekryterar aktivt sedan 2011 internationella studenter som önskar ta en svensk examen. Högskolan erbjuder några få program på kandidatnivån och ett tio-tal på magister/mastersnivå. Gemensamt för programmen är att all undervisning sker på engelska och att programmen har en stark forskningsanknytning. Högskolan har gjort vissa geografiska prioriteringar för den internationella rekryteringen och fokuserar i första hand på Indien, Thailand, Brasilien och Turkiet samt Europa med fokus på EU och kandidatländerna.

MDH:s internationella programutbud (på engelska)