Doktorandanställning i Industriell ekonomi och organisation

Ref.nummer: 2017/0815
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2017-05-07
Stationeringsort: Västerås/Eskilstuna
Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik

MDH i Eskilstuna och Västerås, är med 15 000 studenter och 900 medarbetare en av Sveriges stora högskolor. Högskolan har en lång tradition av samverkan med samhället och har strategiska avtal med både offentlig sektor och näringsliv. Utbildningarna är koncentrerade på fyra områden: ekonomi, hälsa och välfärd, lärare samt teknik. MDH:s forskning strävar efter att generera nyttiga lösningar för samhällets utveckling och sker ofta i samproduktion regionalt, nationellt och globalt. År 1999 blev MDH den första högskolan i världen att bli miljöcertifierad och år 2006 blev högskolan, som det första lärosätet i Sverige, även arbetsmiljöcertifierad.

Inom ramen för det internationella forskningsprogrammet Digitaliserad management – vad kan vi lära av England och Sverige? (http://www.mdh.se/forskning/inriktningar/ieo/digitaliserat-arbete-digitaliserad-management-1.93179 ) söker Mälardalens Högskola (MDH), Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, en doktorand i Industriell ekonomi och organisationn. Programmet ska bidra till utvecklingen av kunskap om digitaliseringen och dess organisatoriska effekter genom att studera organisationer i Sverige och Storbritannien. Syftet är att skapa kunskap som är av intresse för chefer och anställda i offentliga såväl som privata organisationer som står i eller inför en digital förändring. Utöver detta kommer programmet också att utveckla angreppssätt och metoder för sociomateriell forskning, vilket innebär forskning som inte drar någon skarp gräns mellan sociala och tekniska processer. Istället ses teknik som något som existerar, och blir till, genom att det bäddas in i olika organisatoriska processer där människor och tekniken är sammankopplade. Det sociomateriella perspektivet skapar goda möjligheter att utveckla teoretisk och praktisk förståelse för digitaliseringen och dess möjligheter. Programmet består av fyra projekt: projektifiering, ledarskap, flexibilisering och upplevelse av teknik.

Arbetsuppgifter

 • Doktoranden kommer att utföra empiriska studier med etnografisk metod inom ramen för forskningsprojektet, vilket innebär att organisationer studeras på nära håll, bland annat genom observationer av arbetspraktiker.
 • Doktoranden kommer också att fördjupa sig inom det sociomateriella perspektivet och att bidra till att utveckla kunskap i ett eller flera av de fyra delprojekten.
 • Doktoranden kommer att arbeta i ett internationellt sammanhang med nära relationer till forskare i Sverige och Storbritannien; programmet inbegriper också årliga programmöten i Storbritannien samt resor till konferenser i Sverige och utomlands.
 • Utöver detta ingår doktorandkurser omfattande 90hp inom Industriell ekonomi och organisation,
 • samt institutionstjänstgöring motsvarande 20% vid Avdelningen för Ekonomi och Samhälle vid Mälardalens högskola. Institutionstjänstgöringens innehåll bestäms löpande i samråd med avdelningschef och handledare.

För att anställningen ska börja gälla krävs att doktoranden antas till forskarutbildningen (se nedan), Målet är att avlägga doktorsexamen efter motsvarande fyra års heltidsstudier. Vid institutionstjänstgöring om 20% är anställningen tidsbegränsad till fem år.

Tillträde är augusti 2017 eller efter överenskommelse.

Kvalifikationer

Sökande bör ha avlagt eller vara på väg till att avlägga en examen inom ett av följande:

 • civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, eller annan civilingenjörsexamen som innehåller minst 60 högskolepoäng i Industriell ekonomi eller Företagsekonomi.
 • fyrårig ekonomexamen med inriktning mot Företagsekonomi (likvärdig en magister- eller masterexamen)
 • i annan ordning inom eller utom landet förvärvat kunskaper av i huvudsak samma omfattning.

Utöver detta krävs för denna anställning:

 • erfarenhet av kvalitativ forskning, till exempel från skrivandet av kandidat- och/eller magister/masteruppsats eller examensarbete
 • god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska

Ett avgörande urvalskriterium enligt Studieplanen för industriell ekonomi och organisation på MDH är förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid urvalet beaktas tidigare studieresultat, forskningsmeriter, kvaliteten i de arbeten av forsknings- eller utredningskaraktär som utförts självständigt av vederbörande. Vidare beaktas den sökandes arbetslivserfarenheter och andra personliga egenskaper som antas vara betydelsefulla för den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Bara den som ska antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand. I övrigt hänvisas till Högskoleförordningen 5 kap (SFS 1993:100).

Meriterande

Särskilt meriterande är:

 • dokumenterad erfarenhet av eller intresse för kopplingen mellan sociala och tekniska processer
 • arbetslivserfarenhet av situationer som inbegriper såväl sociala som tekniska komponenter
 • erfarenhet av forskningsarbete med etnografisk metod
 • kunskaper om någon av följande teoribildningar: Science and Technology Studies, sociomaterialitet, practice-based approaches, performativitet (i organisationsteori) eller critical management studies. 

Upplysningar

Upplysningar lämnas av Docent Lucia Crevani, 021-15 17 47, lucia.crevani@mdh.se.

Fackliga representanter är  Susanne Meijer, (OFR), 021 10 14 89 och Michaël Le Duc, (SACO), +46 (0) 21-10 14 02.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla följande:

 1. En kort CV/meritförteckning med data om dig (födelsedata, kön, adress och e-postadress)
   
 2. Kopior av examensbevis från högskola/universitet
   
 3. En beskrivning av:
  a. Ditt intresse i förhållande till innehållet i denna tjänst.
  b. Erfarenhet av tidigare arbeten och undervisningserfarenhet, särskilt i förhållande till innehållet i denna tjänst.
  c. Eventuellt tidigare doktorandstudier, också inom andra områden, särskilt i förhållande till innehållet i denna tjänst.
   
 4. Tjänstgöringsintyg över anställning/-ar och/eller rekommendationsbrev från någon som känt dig som student.
   
 5. Namn och telefonnummer till två referenspersoner, en från högskola/universitet samt en från något annat sammanhang där du varit (som anställd, volontär eller liknande)
   
 6. Kopia på ett utfört vetenskapligt arbete (kandidatuppsats, magister- eller masteruppsats, examensarbete, projektrapporter etc). Om arbetet utförts med andra, förtydliga vad som var ditt bidrag.
   
 7. Annan relevant information med hänsyn till de kvalifikationer som krävs för tjänsten och det som är meriterande.

Märk din ansökan med referensnummer 2017/0815 och skicka den till e-postadress ansokan@mdh.se.

I första hand skickas ansökan elektroniskt till ansokan@mdh.se. Ansökan ska vara i word eller pdf-format samt märkas med referensnummer. Ansökan kan även skickas till:

Mälardalens högskola
Personalsektionen
Jan Romedahl
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast 2017-05-07.

Välkommen med din ansökan!