Professor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning och ekonomistyrning

Ref.nr: 2017/1184
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2017-10-16
Stationeringsort: Västerås
Akademi/sektion/enhet: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

MDH i Eskilstuna och Västerås, är med 14 000 studenter och 900 medarbetare en av Sveriges stora högskolor. Högskolan har en lång tradition av samverkan med samhället och har strategiska avtal med både offentlig sektor och näringsliv. Utbildningarna är koncentrerade på fyra områden: ekonomi, hälsa och välfärd, lärare samt teknik. MDH:s forskning strävar efter att generera nyttiga lösningar för samhällets utveckling och sker ofta i samproduktion regionalt, nationellt och globalt. År 1999 blev MDH den första högskolan i världen att bli miljöcertifierad och år 2006 blev högskolan, som det första lärosätet i Sverige, även arbetsmiljöcertifierad.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar forskning och utbildning på alla nivåer inom redovisning och ekonomistyrning. Däri ingår egen forskning, planering och ledning av forskning, handledning av doktorander, framtagande av ansökningar för att erhålla externa forskningsmedel, samverkan med nationella och internationella forskningsmiljöer och omgivande industri och samhälle, samt eventuella uppdrag av administrativ art på akademi- och högskolenivå.

Behörighetskrav

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens (se högskolans riktlinjer för bedömning av docentkompetens).

Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som professor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt läggas vid god förankring och generell kompetens inom socialt arbete som profession och vetenskaplig disciplin, publicering i såväl internationella som nationella tidskrifter med forskning av relevans för området, förmåga att självständigt initiera och bedriva forskning samt internationella samarbetserfarenheter. Forskningsinriktningen inom området socialt arbete ska kunna stödja akademins och högskolans befintliga forskningsmiljöer och forskarutbildningen inom området hälsa och välfärd.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska särskild vikt läggas vid en bred erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete samt av undervisning, handledning och examination på olika nivåer inom socialt arbete. För anställningen gäller att erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället kommer att tillmätas vikt liksom kommunikativ kompetens, dokumenterad god initiativkraft och samarbetsförmåga samt för anställningen relevanta personliga egenskaper.

Utöver detta läggs vikt vid visad förmåga att erövra externa medel.

Upplysningar

Upplysningar lämnas av akademichef Thomas Wahl, 021­15 17 66 eller e­post:  thomas.wahl@mdh.se

Fackliga representanter är Michaël Le Duc, (SACO), +46 (0) 21-10 14 02 och Susanne Meijer (OFR), 021-10 14 89.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Ansökan

För ansökan ska mallen ”Meritering för anställning” användas, hämtas via länken längst ned. Märk ”Meritering för anställning” med referensnummer 2017/1184 och skicka samtliga handlingar med vanlig postgång (meritering för anställning, vetenskapliga arbeten, publikationer, examensbevis, intyg och övriga bilagor som du åberopar i din ansökan) i 3 exemplar i 3 identiska paket som utan sortering kan vidarebefordras till sakkunniga. Märk paketen med ditt namn och referensnummer.

Skickas till adress:

Mälardalens högskola
Personalsektionen
Jan Romedahl
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast 2017-10-16.

Välkommen med din ansökan!

Meritering för anställning (doc 96 kB)