Professor i socialt arbete

Ref.nr: 2017/1048
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2017-08-30
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/sektion/enhet: Akademin för hälsa, vård och välfärd

MDH i Eskilstuna och Västerås, är med 15 000 studenter och 900 medarbetare en av Sveriges stora högskolor. Högskolan har en lång tradition av samverkan med samhället och har strategiska avtal med både offentlig sektor och näringsliv. Utbildningarna är koncentrerade på fyra områden: ekonomi, hälsa och välfärd, lärare samt teknik. MDH:s forskning strävar efter att generera nyttiga lösningar för samhällets utveckling och sker ofta i samproduktion regionalt, nationellt och globalt. År 1999 blev MDH den första högskolan i världen att bli miljöcertifierad och år 2006 blev högskolan, som det första lärosätet i Sverige, även arbetsmiljöcertifierad.

Akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola bedriver utbildning och forskning inom arbetslivsvetenskap, folkhälsovetenskap, fysioterapi, medicinsk vetenskap, psykologi, socialt arbete, sociologi, vårdpedagogik och vårdvetenskap. Akademin har c:a 210 anställda och 3000 studenter, det stora flertalet inom program som utbildar beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Sedan år 2011 ger Mälardalens högskola en socionomutbildning. Under hösten 2012 startade högskolan forskarutbildning inom området hälsa och välfärd.

Socialt arbete har under de senaste åren utbildningsmässigt- och forskningsmässigt befunnit sig i en expansiv fas och för den fortsatta uppbyggnaden söker vi nu förstärkning. För närvarande finns två professorer, nio universitetslektorer (varav sex är docenter), tre universitetsadjunkter och fem doktorander inom ämnesområdet.

Utöver socionomprogrammet och fristående kurser på grundnivå ges utbildning på avancerad nivå med ett akademigemensamt masterprogram i hälsa och välfärd. Socialt arbete är ett forskarutbildningsämne och huvudämne inom masterprogrammet. Forskningen i socialt arbete har både en generell karaktär och en specialisering inom området barn-familj med fokus på funktionsnedsättning, äldre respektive våld i olika situationer. Vi söker nu en ersättare för en av våra professorer som lämnar högskolan för en tjänst vid ett annat lärosäte.

Arbetsuppgifter

I anställningen som professor i socialt arbete utgör forskning och undervisning de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Professorn förväntas vara engagerad i att utveckla såväl forskningsmiljön i ämnet som forskarutbildningen i hälsa och välfärd, initiera forskningsprojekt med extern finansiering, handleda doktorander, samt delta i uppbyggnaden av utbildning på grund- och avancerad nivå samt i undervisning.  

Behörighetskrav

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens (se högskolans riktlinjer för bedömning av docentkompetens).

Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som professor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt läggas vid god förankring och generell kompetens inom socialt arbete som profession och vetenskaplig disciplin, publicering i såväl internationella som nationella tidskrifter med forskning av relevans för området, förmåga att självständigt initiera och bedriva forskning samt internationella samarbetserfarenheter. Forskningsinriktningen inom området socialt arbete ska kunna stödja akademins och högskolans befintliga forskningsmiljöer och forskarutbildningen inom området hälsa och välfärd.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska särskild vikt läggas vid en bred erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete samt av undervisning, handledning och examination på olika nivåer inom socialt arbete. För anställningen gäller att erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället kommer att tillmätas vikt liksom kommunikativ kompetens, dokumenterad god initiativkraft och samarbetsförmåga samt för anställningen relevanta personliga egenskaper.

Mertiterande

Meriterande för anställningen är god och generell kompetens inom socialt arbete som profession och vetenskaplig disciplin. Detta innefattar såväl erfarenhet av praktiskt socialt arbete som erfarenhet av undervisning vid socionomutbildningen.

Meriterande är även forskningsinriktning mot något av förekommande forskningsområden i socialt arbete som till exempel: etnicitet, funktionsnedsättning, genus, missbruk, social utsatthet/social exklusion, äldre samt utvärdering.

Goda kunskaper i det svenska språket är ett krav.

Upplysningar

Upplysningar lämnas av akademichef Maria Müllersdorf, tel. 016-15 32 25 alt. maria.mullersdorf@mdh.se eller avdelningschef Munir Dag, tel. 016-15 34 15 alt. munir.dag@mdh.se.

Fackliga representanter är Michaël Le Duc, (SACO), +46 (0) 21-10 14 02 och Susanne Meijer (OFR), 021-10 14 89.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Ansökan

För ansökan ska mallen ”Meritering för anställning” användas, hämtas via länken längst ned. Märk ”Meritering för anställning” med referensnummer 2017/1048 och skicka samtliga handlingar med vanlig postgång (meritering för anställning, vetenskapliga arbeten, publikationer, examensbevis, intyg och övriga bilagor som du åberopar i din ansökan) i 3 exemplar i 3 identiska paket som utan sortering kan vidarebefordras till sakkunniga. Märk paketen med ditt namn och referensnummer.

Skickas till adress:

Mälardalens högskola
Personalsektionen
Jan Romedahl
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast 2017-08-30.

Välkommen med din ansökan!

Meritering för anställning (doc 96 kB)