Universitetslektor i folkhälsovetenskap

Ref.nr: 2017/0787
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2017-04-28
Stationeringsort: Västerås
Akademi/sektion/enhet: Akademin för hälsa, vård och välfärd, avdelningen för folkhälsovetenskap

MDH i Eskilstuna och Västerås, är med 15 000 studenter och 900 medarbetare en av Sveriges stora högskolor. Högskolan har en lång tradition av samverkan med samhället och har strategiska avtal med både offentlig sektor och näringsliv. Utbildningarna är koncentrerade på fyra områden: ekonomi, hälsa och välfärd, lärare samt teknik. MDH:s forskning strävar efter att generera nyttiga lösningar för samhällets utveckling och sker ofta i samproduktion regionalt, nationellt och globalt. År 1999 blev MDH den första högskolan i världen att bli miljöcertifierad och år 2006 blev högskolan, som det första lärosätet i Sverige, även arbetsmiljöcertifierad.

Akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola bedriver utbildning och forskning inom arbetslivsvetenskap, folkhälsovetenskap, fysioterapi, medicinsk vetenskap, psykologi, socialt arbete, sociologi, vårdpedagogik och vårdvetenskap. Akademin har c:a 210 anställda och 3000 studenter, det stora flertalet inom program som utbildar beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Under hösten 2012 startade högskolan forskarutbildning inom området hälsa och välfärd. Vid akademin finns såväl magister- och mastersprogram som forskarutbildning i arbetslivsvetenskap, socialt arbete och vårdvetenskap.

Folkhälsovetenskap har funnits som ämne vid Mälardalens högskola i snart 15 år. Från 2018 planeras utbildning inom folkhälsovetenskap på master- och forskarnivå. Avdelningen för folkhälsovetenskap består av 10 personer.

Den folkhälsovetenskapliga forskningen inom akademin har sin utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer och omfattar bl.a. Health Promotion, studier av organisation och implementering av lokalt folkhälsoarbete, Hälso- och sjukvårdsystem - vård på lika villkor, Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor samt Hälsofrämjande processor i arbetslivet.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som universitetslektor består huvudsakligen av undervisning på grund- och avancerad nivå.  Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling såväl som handledning. Du förväntas medverka i den fortsatta utvecklingen av utbildningen och forskningen inom folkhälsovetenskap, i samverkan med övrig forskning inom Akademin för hälsa, vård och välfärd, vid Mälardalens högskola och i det omgivande samhället. Vi behöver en medarbetare med dokumenterad undervisnings- och forskningserfarenhet inom en eller flera av våra inriktningar.

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Mertiterande

Meriterande för anställningen är ämneskunskap inom kvalitativa metoder och dokumenterad forskningserfarenhet av kvalitativa studier med fokus på livsstil och hälsa. Vi ser gärna att Du har ämneskunskap inom vetenskapsfilosofi och vetenskapsteori.

Upplysningar

Upplysningar lämnas av tf. avdelningschef Charlotta Hellström, 021-10 13 94 eller charlotta.hellstrom@mdh.se

Fackliga representanter är Michaël Le Duc, (SACO), +46 (0) 21-10 14 02 och Susanne Meijer (OFR), 021-10 14 89.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Ansökan

För ansökan ska mallen ”Meritering för anställning” användas, hämtas via länken längst ned. Märk ”Meritering för anställning” med referensnummer 2017/0787 och skicka samtliga handlingar med vanlig postgång (meritering för anställning, vetenskapliga arbeten, publikationer, examensbevis, intyg och övriga bilagor som du åberopar i din ansökan) i tre exemplar i tre identiska paket som utan sortering kan vidarebefordras till sakkunniga. Märk paketen med ditt namn och referensnummer.

Skickas till adress:

Mälardalens högskola
Personalsektionen
Jan Romedahl
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast 2017-04-28.

Välkommen med din ansökan!

Meritering för anställning (doc 96 kB)