Universitetslektor i socialt arbete

Ref.nr: 2017/1706
Anställningsform: Tillsvidareanställning med ev.provanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2017-08-30
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/sektion/enhet: Akademin för hälsa, vård och välfärd

MDH i Eskilstuna och Västerås, är med 15 000 studenter och 900 medarbetare en av Sveriges stora högskolor. Högskolan har en lång tradition av samverkan med samhället och har strategiska avtal med både offentlig sektor och näringsliv. Utbildningarna är koncentrerade på fyra områden: ekonomi, hälsa och välfärd, lärare samt teknik. MDH:s forskning strävar efter att generera nyttiga lösningar för samhällets utveckling och sker ofta i samproduktion regionalt, nationellt och globalt. År 1999 blev MDH den första högskolan i världen att bli miljöcertifierad och år 2006 blev högskolan, som det första lärosätet i Sverige, även arbetsmiljöcertifierad.

Akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola bedriver utbildning och forskning inom arbetslivsvetenskap, folkhälsovetenskap, fysioterapi, medicinsk vetenskap, psykologi, socialt arbete, sociologi, vårdpedagogik och vårdvetenskap. Akademin har c:a 210 anställda och 3000 studenter, det stora flertalet inom program som utbildar beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Under hösten 2012 startade högskolan forskarutbildning inom området hälsa och välfärd. Vid akademin finns såväl magister- och mastersprogram som forskarutbildning i arbetslivsvetenskap, socialt arbete och vårdvetenskap.

Socialt arbete befinner sig i en expansiv fas och för den fortsatta uppbyggnaden söker vi nu förstärkning. För närvarande finns en professor, sju universitetslektorer (varav fem är docenter), tre universitetsadjunkter och fem doktorander i ämnet.

Utöver socionomprogrammet och fristående kurser på grundnivå ges utbildning på avancerad nivå med ett akademigemensamt masterprogram i hälsa och välfärd.

Forskningen i socialt arbete bedrivs bland annat inom områdena försörjning, barn och familj, våldsprevention, funktionsnedsättning och äldre.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som universitetslektor ingår undervisning, handledning och examination i ämnet socialt arbete främst inom socionomprogrammet. I arbetet ingår också att aktivt delta i utvecklingen av ämnet och kvalitetssäkringen av socionomprogrammet samt deltagande i forskningsmiljön och den dagliga verksamheten vid akademin för hälsa, vård och välfärd.

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Mertiterande

Meriterande för anställningen är generell kompetens och förankring i socialt arbete, både som praktisk verksamhetsfält, och som akademiskt ämne. Särskilt meriterande är doktorsexamen i socialt arbete. Särskilt meriterade är också erfarenheter av forskning i socialt arbete och god erfarenhet av undervisning inom socionomprogrammet på såväl grund som avancerad nivå.

Upplysningar

Upplysningar lämnas av avdelningschef Munir Dag, munir.dag@mdh.se, 016-15 34 15.

Fackliga representanter är Michaël Le Duc, (SACO), +46 (0) 21-10 14 02 och Susanne Meijer (OFR), 021-10 14 89.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Ansökan

För ansökan ska mallen ”Meritering för anställning” användas, hämtas via länken längst ned. Märk ”Meritering för anställning” med referensnummer 2017/1706 och skicka samtliga handlingar med vanlig postgång (meritering för anställning, vetenskapliga arbeten, publikationer, examensbevis, intyg och övriga bilagor som du åberopar i din ansökan) i 3 exemplar i 3 identiska paket som utan sortering kan vidarebefordras till sakkunniga. Märk paketen med ditt namn och referensnummer.

Skickas till adress:

Mälardalens högskola
Personalsektionen
Jan Romedahl
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast 2017-08-30.

Välkommen med din ansökan!

Meritering för anställning (doc 96 kB)