Universitetslektor i vårdvetenskap

Ref.nr: 2017/1737
Anställningsform: Vikariat 1 år, tillträde efter överenskommelse
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2017-08-04
Stationeringsort: Västerås
Akademi/sektion/enhet: Akademin för hälsa, vård och välfärd

MDH i Eskilstuna och Västerås, är med 15 000 studenter och 900 medarbetare en av Sveriges stora högskolor. Högskolan har en lång tradition av samverkan med samhället och har strategiska avtal med både offentlig sektor och näringsliv. Utbildningarna är koncentrerade på fyra områden: ekonomi, hälsa och välfärd, lärare samt teknik. MDH:s forskning strävar efter att generera nyttiga lösningar för samhällets utveckling och sker ofta i samproduktion regionalt, nationellt och globalt. År 1999 blev MDH den första högskolan i världen att bli miljöcertifierad och år 2006 blev högskolan, som det första lärosätet i Sverige, även arbetsmiljöcertifierad.

Akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola bedriver utbildning och forskning inom arbetslivsvetenskap, folkhälsovetenskap, fysioterapi, medicinsk vetenskap, psykologi, socialt arbete, sociologi, vårdpedagogik och vårdvetenskap. Akademin har c:a 210 anställda och 3000 studenter, det stora flertalet inom program som utbildar beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Under hösten 2012 startade högskolan forskarutbildning inom området hälsa och välfärd. Vid akademin finns såväl magister- och mastersprogram som forskarutbildning i arbetslivsvetenskap, socialt arbete och vårdvetenskap.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår att delta i undervisningen främst inom sjuksköterskeprogrammet. Anställningen omfattar även att delta i utveckling och planering av sjuksköterskeprogrammet. Utbildningen bedrivs vid campusorterna
Eskilstuna, Nyköping och Västerås samt flexibelt lärande i Södertälje. HVV utvecklar även ett internationellt utbildningsutbud, varför vilja och förmåga att undervisa på engelska är meriterande. Undervisning sker vid campusorterna Eskilstuna, Nyköping och Västerås samt inom flexibelt lärande i Södertälje.

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Mertiterande

För anställningen är avlagd sjuksköterskeexamen särskilt meriterande. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat ansvar för handledning av examensarbeten inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och leda
slutseminarier för examensarbeten.
Erfarenhet av att undervisa i såväl kvantitativ som kvalitativ forskningsmetod är av vikt samt att undervisa i vårdvetenskapliga kurser med inriktning mot omvårdnad. I arbetsuppgifterna ingår även att stärka lärandemiljöerna i verksamhetsförlagd utbildning. Meriterande är också visad förmåga att förmedla undervisning på engelska språket samt erfarenhet av och intresse för flexibelt lärande.
Vid bedömning kommer hänsyn att tas till relevanta personliga egenskaper.

Upplysningar

Upplysningar lämnas av avdelningschef Cecilia Rydlo, 021-10 13 35 eller cecilia.rydlo@mdh.se.

Fackliga representanter är Michaël Le Duc, (SACO), 021-10 14 02 och Susanne Meijer (OFR), 021-10 14 89.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Ansökan

För ansökan ska mallen ”Meritering för anställning” användas, hämtas via länken längst ned. Märk ”Meritering för anställning” med referensnummer 2017/1737 och skicka samtliga handlingar till e-postadress ansokan@mdh.se. Ansökan som skickas elektroniskt ska vara i Word eller PDF-format och märkas med referensnummer. Ansökan kan även skickas med vanlig postgång (meritering för anställning, vetenskapliga arbeten, publikationer, examensbevis, intyg och övriga bilagor som du åberopar i din ansökan). Märk paketen med ditt namn och referensnummer.

Skickas till adress:

Mälardalens högskola
Personalsektionen
Jan Romedahl
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast 2017-08-04.

Välkommen med din ansökan!

Meritering för anställning (doc 96 kB)