Magisterexamen i folkhälsovetenskap

Nu kan du som har examen inom vårdvetenskap, omvårdnadsvetenskap, medicinsk vetenskap eller psykologi bredda dina kunskaper genom en magisterexamen i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola.

Ökade krav på arbetsmarknaden

En ökad efterfrågan på välutbildade och kompetenta personer med ett kritiskt förhållningssätt finns på arbetsmarknaden och genom en magisterexamen i folkhälsovetenskap kan du som individ möta denna ökade efterfrågan.

Som folkhälsovetare kan du fördjupa dina kunskaper genom en magisterexamen och därmed göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. Som sociolog, socionom, arbetsterapeut eller om du har examen inom vårdvetenskap, omvårdnadsvetenskap, medicinsk vetenskap eller psykologi kan du bredda dina kunskaper genom en magisterexamen i folkhälsovetenskap som kan öppna nya dörrar och alternativa karriärmöjligheter.

Magisterexamen i folkhälsovetenskap

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar vilket ställer folkhälsoarbetare inför nya utmaningar. Samtidigt ökar kraven på att förebyggande arbete ska kvalitetssäkras och utvärderas. MDH erbjuder en magisterexamen i folkhälsovetenskap där du får kunskaper om hur man främjar psykisk hälsa bland barn och unga, hur hälsofrämjande arbete implementeras samt hur du ska kunna kvalitetssäkra och utvärdera förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Kursbeskrivningar

Att främja barns och ungas psykiska hälsa 7.5 hp (FHA061)

Kursen syftar till att du utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv ska skaffa dig fördjupade kunskaper om barns och ungas psykiska hälsa samt hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Metoder för att Studera Hälsa 7.5 hp (FHA062)

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper i de metoder som används för att studera hälsa och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Kvalitativa forskningsmetoder I 7.5 hp (SOA408)

Denna kurs ingår i Mastersprogrammet. Kursen syftar till du ska skaffa dig fördjupade kunskaper om kvalitativ metod med relevans för området hälsa och välfärd.

Hälsofrämjande arbete – Implementering, 7.5 hp (FHA042)

Kursen syftar till att du ska skaffa sig fördjupade kunskaper om teorier och modeller samt praktisk tillämpning i implementering av hälsofrämjande arbete.

Examensarbete i folkhälsovetenskap, avancerad nivå, 30 hp (FHA043)

Kursen syftar till att du självständigt ska kunna planera, genomföra, analysera och presentera ett fördjupat vetenskapligt arbete inom ett folkhälsovetenskapligt problemområde.

Behörighet

  • Kandidatexamen inom något av ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, medicinsk vetenskap, fysioterapi, socialt arbete, sociologi, psykologi eller motsvarande.
  • Dessutom krävs Sv B/SV 3 samt En B/En 6.