Camilla Dahlin Andersson försvarar sin doktorsavhandling i innovation och design

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2017-09-08
Tid: 13.15
Plats: Mälardalens högskola, sal Filen (Verktyget) Eskilstuna

Camilla Dahlin Andersson vid akademin för innovation, design och teknik försvarar sin doktorsavhandling ”I händelse av delaktighet i en omvälvande innovationsprocess” den 8 september klockan 13.15 i sal Filen på MDH i Eskilstuna.

Titel: ”I händelse av delaktighet i en omvälvande innovationsprocess”

Serienummer: 234 

Opponent är docent Per Frankelius, Linköpings universitet. Betygsnämnd är professor Mats Engwall, Kungliga tekniska högskolan, professor Esbjörn Segelod, Mälardalens högskola, samt professor Anna Öhrwall Rönnbäck, Luleå tekniska universitet. Reserv är professor Glenn Johansson, Mälardalens högskola. 

Sammanfattning
Innovation är eftersträvansvärt och många aktörer såväl enskilda som organiserade liksom samhället i stort vill aktivt bidra till dess utveckling och ta del av dess resultat. Allt fler komplexa men även kontroversiella tekniker är under utveckling. Nya avancerade teknologier och tjänster där vi som individer blir allt mer samexisterande med våra maskiner och andra artefakter, inom och utanför våra kroppar. Samspelet och förvecklingar mellan sociala och materiella ting skapar sammanhang av komplexitet. Det handlar om innovationsprocesser som präglas av en omvälvande karaktär som trots vissa överlappningar och beröringspunkter ändå inte riktigt fångas in i begreppen och teorierna om disruptiv/radikal innovation eller de mer processorienterade innovationsteorierna om transformativ och systemisk innovation.

På ett övergripande plan syftar denna avhandling till att vidareutveckla innovationsprocessförståelsen genom en fördjupad beskrivning av hur omvälvande innovation formas, utvecklas, implementeras och genererar effekter inom ett komplext samhälleligt sammanhang. Utifrån syftet formuleras forskningsfrågan: Hur växer omvälvande innovation fram i komplexa sammanhang? 
 
Avhandlingen intar ett mångvetenskapligt förhållningssätt genom att kombinera teorier från disciplinerna; innovation, företagsekonomi och sociologi. Studien kan ses som ett bidrag till den innovationstekniska disciplinen genom att betrakta innovation med ett STS-inspirerat angreppssätt och föra in översättningsperspektivet, transformation, handlingsnät, aktörnätverk, tidrum, aktanter och kollektivet. Processperspektivet har i omgångar studerats över en lång tidsperiod mellan åren 2002-2016. Genom en fallstudie över utvecklingen av idén/konceptet ”stamcell”, med ett övervägande fokus på de embryonala och forskningen på Karolinska Institutet i Stockholm, har jag skrivit min berättelse utifrån en teoretisk och praktisk synvinkel. Jag lyfter fram ett processmetodologiskt bidrag i form av innovationsetnografi vars forskarroll har praktiska implikationer för innovationsledningsforskningen. 
 
Jag har observerat hur kunskapsutveckling och innovationsutveckling i praktiken integreras och att innovationsledning handlar om att kontinuerligt agera proaktivt och reaktivt.  Jag har utvecklat begreppet omvälvande innovation och presenterar en modell över en omvälvande innovationsprocess där komplexitet utgör en betydande roll. Komplexiteten återfinns i och runt processerna vilket bidrar till att skapa komplexa sammanhang och blir därför att betraktas som en viktig aspekt av omvälvandebegreppet. Det omvälvande kopplas till innovationsprocessen som resultat av att det transnationella kollektivet och dess aktörer/aktanter kontinuerligt förändras på grund av sin delaktighet i idén/konceptutvecklingen. 
 
Nyckelord: omvälvande innovationsförlopp, ANT, transnationellt kollektiv, institutionalisering, stamceller, KI, innovationsetnografi.