Camilla Dahlin-Andersson försvarar sin doktorsavhandling i innovation och design

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2017-09-08
Tid: 13.15
Plats: Mälardalens högskola, sal Filen (Verktyget) Eskilstuna

Camilla Dahlin-Andersson vid akademin för innovation, design och teknik försvarar sin doktorsavhandling ”I händelse av delaktighet i en omvälvande innovationsprocess” den 8 september klockan 13.15 i sal Filen på MDH i Eskilstuna.

Titel: ”I händelse av delaktighet i en omvälvande innovationsprocess”

Serienummer: 234 

Opponent är docent Per Frankelius, Linköpings universitet. Betygsnämnd är professor Mats Engwall, Kungliga tekniska högskolan, professor Esbjörn Segelod, Mälardalens högskola, samt professor Anna Öhrwall Rönnbäck, Luleå tekniska universitet. Reserv är professor Glenn Johansson, Mälardalens högskola. 

Sammanfattning
Detta är en avhandling inom forskarutbildningsämnet Innovation och design. Utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv bygger avhandlingen på en fältnära fallstudie över utvecklingen av idén/konceptet ”stamcell” med ett övervägande fokus på de embryonala stamcellerna och forskningen på Karolinska Institutet i Stockholm och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i perioder mellan åren 2002 och 2016.
 
Allt fler komplexa men även kontroversiella tekniker är under utveckling. Det är nya avancerade teknologier och tjänster där vi som individer blir allt mer samexisterande med maskiner och andra artefakter, inom och utom våra kroppar. Samspelet och förvecklingar mellan sociala och materiella ting skapar sammanhang av komplexitet. Det handlar om innovationsprocesser som präglas av en omvälvande karaktär.
 
I studien ställs frågan: Hur växer omvälvande innovation fram i komplexa sammanhang? På ett övergripande plan syftar avhandlingen till att vidareutveckla förståelsen av innovationsprocessen genom en fördjupad beskrivning av hur omvälvande innovation formas, utvecklas, implementeras och genererar effekter inom ett komplext samhälleligt sammanhang.
 
Studien ger ett teoretiskt och praktiskt bidrag till den innovationsvetenskapliga disciplinen. Genom att betrakta innovation utifrån ett angreppsätt med inspiration från vetenskaps- och teknikstudier (STS), och en tvärvetenskaplig ansats, påvisas hur översättningsperspektivet, transaktionellt meningsskapande, handlingsnät, aktör-nätverk, tidrum, aktanter och det transnationella kollektivet kan användas för att konstruera en tolkning av innovationsprocesser som omvälvande.
 
Resultaten presenteras i en modell. Komplexiteten återfinns i och omkring processerna. Detta bidrar till skapande av komplexa sammanhang, vilka leder till att även de omvandlas på olika sätt. Komplexitet blir därmed en viktig aspekt av omvälvandebegreppet. Det omvälvande kopplas både till delprocesser och till resultat av att det transnationella kollektivet och dess aktörer/aktanter kontinuerligt förändras på grund av sin delaktighet i idén/konceptutvecklingen.
Avhandlingen lämnar även ett processmetodologiskt bidrag i form av innovationsetnografi vars forskarroll som innovationsetnograf har praktiska implikationer för innovationsledningsforskningen. 
 
Nyckelord: omvälvande innovationsförlopp, ANT, transnationellt kollektiv, institutionalisering, stamceller, KI, innovationsetnografi.