Jiraporn Choowong försvarar sin doktorsavhandling i vårdvetenskap

Datum: 2017-08-31
Tid: 10.00 - 13.00
Plats: Mälardalens högskola, sal Raspen, Eskilstuna

Jiraporn Choowong vid akademin för hälsa, vård och välfärd försvarar sin doktorsavhandling “Barriers, Enablers and challenges in the practice of directly observed treatment for tuberculosis patients in a local Thai community” den 31 augusti i sal Raspen på MDH i Eskilstuna.

Titel: “Barriers, Enablers and challenges in the practice of directly observed treatment for tuberculosis patients in a local Thai community”.
 
Serienummer: 233.
 
Opponent är professor Maria Emmelin, Lund universitet, betygsnämnden består av docent Asli Kulane, Karolinska Institutet; docent Mats Jong, Mittuniversitetet; Docent Christine Gustafsson, MDH.
 
Sammanfattning:
Tuberkulos (TB) är en mycket smittsam sjukdom med global spridning, särskilt i Afrika och Asien. Orsaken till TB, Mycobacterium tuberculosis, har varit känd i årtionden. Det finns omfattande studier kring dess spridning och behandling. Människor kan botas då TB-mediciner finns tillgängliga globalt.  För att uppnå ett effektivt behandlingsresultat måste dock patienten följa en långvarig intensiv behandling under minst sex månader. Avbruten behandling är ett av de största hindren för att bekämpa sjukdomen. En avbruten behandling bidrar till ökad risk för överföring av bakterien, men även till att skapa resistens mot medicinerna. 
Sedan 1993 rekommenderar Världshälsoorganisationen (WHO) direkt observerad behandling (DOT) för att kontrollera och främja att TB-behandlingen genomförs. Den innebär att den medicinska behandlingen sker under överinseende av en annan person, oftast personal inom hälsovården. 
 
I Thailand är sjukligheten och dödligheten på grund av TB stor. Uppsatta mål för att stoppa TB spridningen har inte uppnåtts trots ansträngningar. Det finns stora lokala och regionala skillnader av behandlingsresultat. Demografiska, kulturella och sociala faktorer har betydelse för behandlingen. Brist på kunskap om TB och sociala omständigheter hindrar människor som smittats att söka vård och fullfölja sin behandling. På lokal nivå saknas det effektiva strategier för att kontrollera och främja att patienter fullföljer sin medicinering. Vid tillämpning av DOT i det Thailändska lokalsamhället är det viktigt att förstå hur den genomförs i praktiken, vilka erfarenheter som finns bland berörda parter inom sjukvården och hos de TB drabbade människorna.
 
Denna avhandling fokuserar på erfarenheter av hur DOT som behandlingsmetod tillämpas i ett thailändskt lokalsamhälle, och vilka strategier som är verkningsfulla utifrån vetenskapliga studier. Erfarenheter av DOT är studerat ur vårdgivares, DOT-observatörer (hälso- och sjukvårdspersonal, familjemedlemmar, hälsovolontärers) samt patienter. Resultatet visar att brist på kunskap om TB och färdigheter bland DOT-observatörer och rädsla för stigma bland TB-patienter är betydande hinder. Social tillhörighet och TB-patienters positiva tänkande och självmedvetenhet är viktiga förutsättningar för att uppnå fullgjord behandling. Samtidigt visar resultatet från den systematiska litteraturöversikten  att lokala strategier baserade på principer för empowerment kan främja implementeringen av DOT. Detta förhållningssätt skulle på lokal nivå i Thailand bidra till att stärka DOT-observatörerna i sin roll och sina förmågor att ge ett relevant stöd som främjar TB-patienter att genomföra hela behandlingen. Resultaten av denna avhandling kommer att vara användbar för politiska beslutsfattare och vårdgivare för att utveckla strategier som kan förbättra implementeringen av DOT i det thailändska lokalsamhället och stärka patienterna att genomföra sin behandling.