Beteendemedicin ser till hela människan

2013-04-24 | På campus

För första gången i Sverige arrangeras i veckan en nationell beteendemedicinsk konferens. Syftet är att ge alla intresserade en möjlighet att ta del av hur det beteendemedicinska perspektivet kan användas för att se till hela människan vid olika hälsoproblem. Konferensen äger rum 24-25 april och arrangeras av MDH.

Att en person upplever smärta beror inte enbart på fysiska orsaker. Såväl psykologiska, sociala och omgivningsfaktorer har en stor betydelse för personens välmående. Genom att använda ett beteendemedicinskt perspektiv kombineras dessa faktorer med de kroppsliga vid bedömning, behandling och uppföljning av fysiska hälsosymptom. Forskningen har visat att ett beteendemedicinskt arbetssätt inom olika områden leder till ökad aktivitet och delaktighet för patienterna.

 

-  Beteendemedicin ger oss verktyg att verkligen klara av att göra en helhetsbedömning av klientens, brukarens och patientens hälsosituation och större möjlighet att coacha till förändring som leder till ökad aktivitet och delaktighet för patienterna, säger Anne Söderlund, professor inom sjukgymnastik vid Mälardalens högskola.

Beteendemedicin handlar om att man integrerar biologiska, fysiska, psykologiska, sociala och omgivningsfaktorer i bedömning, behandling och utvärdering av patienter, klienter och brukare med olika typer av hälsoproblem. Det är ett multidisciplinärt och mångvetenskapligt ämne. Det vill säga att ingen yrkesgrupp ”äger” ämnet utan läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, psykologer, sociologer och andra personalkategorier inom hälso- och sjukvården kan arbeta i sitt område utifrån detta perspektiv.

 

Konferensens innehåll

Den beteendemedicinska konferensen är uppdelad på två dagar. Den första dagen riktar sig till alla inom hälso- och sjukvården där fokus ligger på hur beteendemedicin kan appliceras inom flera olika professioner. Den andra dagen av konferensen handlar om beteendemedicin specifikt inom det sjukgymnastiska området.

Medverkar på konferensen gör föreläsare och tillika framstående forskare inom beteendemedicin samt beteendemedicinskt inriktad sjukgymnastik, som till exempel professorerna Johan Vlaeyen, Steven Linton, Anne Söderlund och Eva Denison.

Programmet för Nationell Beteendemedicinsk konferens 25-26 april 2013