Civilministern besöker Mälardalens högskola

- deltar i ett seminarium om arbetsvillkoren inom offentlig sektor.

2015-05-04 | På campus

Den 5 maj genomför civilminister Ardalan Shekarabi tillsammans med MDH-forskarna Kerstin Isaksson och Jonas Stier samt arbetsmarknadens parter ett kunskapsseminarium om arbetsvillkoren inom offentlig sektor. En central fråga är vad som skapar motivation i arbetslivet kopplat till mål- och resultatstyrning, utvärdering och ekonomiska incitament.

En ny styrning av välfärden bortom New Public Management?

Civilminister Ardalan Shekarabi genomför under våren en serie regionala kunskapsseminarier för att ta del av kunskap, synpunkter och förslag från forskare och företrädare för fackförbund och arbetsgivare. Den 5 maj har turen kommit till MDH och Västerås.Temat för seminariet är: Vad skapar motivation hos välfärdens medarbetare? Seminariet är öppet för allmänheten och kommer även att webbsändas.

Läs mer om kunskapsseminariet den 5 maj på MDH i Västerås

Forskningsprojektet VÄLKOM belyser dessa aktuella frågor

Kerstin Isaksson och Jonas Stier representerar MDH under kunskapsseminariet den 5 maj. De är också vetenskapliga ledare på forsknings- och utvecklingsprogrammet VÄLKOM som startade hösten 2014.

VÄLKOM står för Välfärdssektorns Långsiktiga Kompetensförsörjning och tar avstamp i utmaningen med en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning inom välfärdssektorn, där det under kommande år kommer finnas stora rekryteringsbehov. Bakom satsningen står Samhällskontraktet, en samverkansplattform för MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad och landstingen i Sörmland och Västmanland.

Några av de frågor som VÄLKOM belyser:

  • Hur kan nyutexaminerade sjuksköterskor och socialsekreterare på ett tryggt sätt slussas in på arbetsplatserna?
  • Hur kan vi skapa mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kompetens-utveckling för erfarna sjuksköterskor och socialsekreterare?

Forskningen bygger på 300 intervjuer och medieanalys

VÄLKOM består av två delstudier som löper parallellt fram till september 2016. Den ena bygger på 300 intervjuer med sjuksköterskor och socialsekreterare som har avslutat sina anställningar. Intervjuerna ska ge en fördjupad förklaring till varför de valt att lämna yrkena, förutom förklaringarna hög arbetsbelastning och lönenivåer.

Den andra delstudien undersöker hur mediebilden påverkar hur männi­skor talar, skriver och tänker om ”problemet” med kompetensförsörjningen inom välfärds-sektorn. Resultatet ger politiker och chefer inom välfärdssektorn ett underlag för att diskutera vilka konsekvenser mediabilden ger, och även vad som kan göras för att ge en motvikt till “sanningarna”.