Frågor och svar om kvalitet och utvärdering

2013-11-21 | Omvärld Utbildning

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) presenterade i oktober en utvärdering där ett antal examina vid MDH fick kvaliteten ifrågasatt. Då det har uppkommit många frågor runt kvalitet, utvärderingen och vad den innebär så ges här svar på några vanliga frågor.

I oktober presenterade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kvalitetsutvärderingen för utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap. Ett antal av MDH:s utbildningar inom området fick kvaliteten ifrågasatt. Viktigt att understryka är att MDH har kvar aktuella examenstillstånd och att de studenter som läser de aktuella utbildningarna inte berörs.

Hur fungerar utvärderingen, vad fokuserar den på?

UKÄ har i uppgift att granska kvaliteten på landets högskoleutbildningar. I utvärderingarna läggs stor vikt på att granska studenternas självständiga arbeten, examensarbeten och uppsatser. UKÄ granskar i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar examensmålen. Med andra ord utvärderar UKÄ inte föreläsningarnas kvalitet eller studentnöjdheten.

Vad innebär betyget bristande kvalitet?

Att en utbildning fått betyget bristande kvalitet innebär att UKÄ ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda den aktuella examen. UKÄ:s beslut och bedömargruppens yttrande ska tydligt ange vilka mål som studenterna inte når, och det är denna bristande måluppfyllelse som lärosätet ska åtgärda.

Från det att en utbildning får omdömet bristande kvalitet har lärosätet ett år på sig att avhjälpa bristerna. Lärosätet behåller under tiden de aktuella examenstillstånden. Lärosätet gör en analys av bristerna i utbildningen och redovisar vilka åtgärder man vidtagit för att avhjälpa dem.

Hur åtgärdar högskolan bristerna?

MDH arbetar just nu intensivt för att säkerställa examenstillstånden genom att analysera bristerna, ta fram en åtgärdsplan och genomföra åtgärderna. För flera utbildningar har åtgärder redan genomförts. När högskolan har rättat till bristerna i utbildningarna dras ifrågasättandet tillbaka av UKÄ efter en ny bedömning.

Hur påverkar jag som student utbildingens kvalitet?

Som student på MDH har du rätt att vara med och påverka din utbildning. Högskolan vill ta tillvara studenternas synpunkter. Genom att du som student är med och påverkar höjs kvaliteten på högskolans verksamhet.  

På MDH kan du utöva ditt studentinflytande på många sätt, bland annat som studentrepresentant och delta i kursutvärderingar. Du kan även kontakta Student- och doktorandombudsmannen för att framföra synpunkter på högskolans utbildning eller om du har frågor kring utbildningskvalitet. Det går också att framföra synpunkter via Studentkåren.

Läs mer om hur du som student kan påverka din utbildning

Kontaktuppgifter Student- och doktorandombudsmannen

Kontaktuppgifter Mälardalens studentkår

 

Samtliga ämnen som har utvärderats på Mälardalens högskola:

 • Arbetsvetenskap, Magister, Hög kvalitet 
 • Civilingenjör - produkt- och processutveckling, Yrkesexamen, Hög kvalitet 
 • Datavetenskap, Kandidat, Bristande kvalitet 
 • Datavetenskap, Magister, Bristande kvalitet 
 • Datavetenskap, Master, Bristande kvalitet 
 • Energiteknik, Kandidat, Bristande kvalitet 
 • Engelska, Kandidat, Bristande kvalitet 
 • Folkhälsovetenskap, Kandidat, Mycket hög kvalitet 
 • Folkhälsovetenskap, Magister, Hög kvalitet 
 • Företagsekonomi, Kandidat, Hög kvalitet 
 • Högskoleingenjör - byggnadsteknik, Yrkesexamen, Bristande kvalitet
 • Högskoleingenjör – energiteknik, Yrkesexamen, Bristande kvalitet 
 • Högskoleingenjör - flygteknik, Yrkesexamen, Bristande kvalitet 
 • Högskoleingenjör – nätverksteknik, Yrkesexamen, Bristande kvalitet 
 • Högskoleingenjör - produkt- och processutveckling, Yrkesexamen, Hög kvalitet
 • Innovationsteknik, Kandidat, Bristande kvalitet 
 • Litteraturvetenskap, Kandidat, Hög kvalitet 
 • Matematik, Kandidat, Bristande kvalitet
 • Matematik, Master, Hög kvalitet
 • Nationalekonomi, Kandidat, Hög kvalitet 
 • Produkt- och processutveckling, Master, Hög kvalitet 
 • Psykologi, Kandidat, Hög kvalitet
 • Psykologi, Magister, Hög kvalitet
 • Sjukgymnastexamen, Yrkesexamen, Hög kvalitet
 • Sjukgymnastik, Kandidat, Hög kvalitet
 • Sociologi, Kandidat, Mycket hög kvalitet
 • Sociologi, Magister, Hög kvalitet
 • Spanska, Kandidat, Bristande kvalitet
 • Statsvetenskap, Kandidat, Hög kvalitet 
 • Tyska, Kandidat, Hög kvalitet