Hög kvalitet för MDH:s utbildning i tyska

2013-03-04 | Utbildning

Den 27 februari presenterade Universitetskanslerämbetet (tidigare Högskoleverket) kvalitetsutvärderingen för landets språkutbildningar ibland annat tyska. MDH:s utbildning på kandidatnivå får betyget hög kvalitet.

Universitetskanslerämbetet (UK-ämbetet) ska fram till 2014 utvärdera kvaliteten på alla högskoleutbildningar som leder fram till en examen. I den bedömning som presenteras den 27 februari har totalt 43 utbildningar vid 15 lärosäten utvärderats på utbildningar i tyska, afrikanska och orientaliska språk, svenska, nordiska språk samt svenska som andraspråk. Utbildningarna håller genomgående hög kvalitet.

MDH:s utbildning på kandidatnivå i tyska får betyget hög kvalitet och utbildningen visar på hög måluppfyllelse för samtliga mål som utgör underlag för kvalitetsutvärderingen.

Utvärderade examensmål:

  • Mål 1: Kunskap och förståelse inom huvudområdet, kunskap om områdets vetenskapliga grund, användbara metoder, fördjupning inom någon del av området och orientering i aktuella forskningsfrågor.
  • Mål 2: Förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning. Även kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
  • Mål 3: Förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem, och även genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
  • Mål 4: Förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.
  • Mål 5: Förmåga att inom huvidområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Tyska vid MDH

MDH erbjuder, förutom utbildning på kandidatnivå i tyska, även tyskan som valbart profilspåk i det nya kandidatprogrammet Kommunikation och språk och som en del i det internationella marknadsföringsprogrammet (IMF). Dessutom erbjuds kurser via nätet, som till exempel tysk affärskommunikation, virtuell vardagstyska och kultur och samhälle i Tyskland. Det går även att läsa kurserna Tyska 1 och Tyska 2 på vardera 30 hp, på plats i Köln.