Över 200 förstelärare deltog i konferens i kompetensutveckling

2015-03-27 | På campus

19 mars anordnade Mälardalens högskolas (MDH) samverkansarena Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) tillsammans med Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) en konferens för alla länets förstelärare. Syftet var att stärka förstelärarnas kompetens och diskutera förstelärarrollen. Över 200 förstelärare deltog i programmet där företrädare för högskolans forskningsmiljöer i utbildningsvetenskap medverkade.

Eftermiddagen gav förstelärarna nya perspektiv från forskning inom bland annat betyg och bedömning, entreprenöriellt lärande, matematikdidaktik och svenska som andraspråk. Deltagarna fick också möjlighet att träffa förstelärare från andra kommuner, utbyta erfarenheter och skapa nätverk.

Förstelärarna ser ett behov av samverkan med Mälardalens högskola och de gav uttryck för att, även framöver, få ta del av aktuell forskning och stöd i hur de kan driva skolutvecklingsfrågor och undervisning som vilar på vetenskaplig grund.

– Konferensen var ett första steg i ett samarbete kring förstelärare som vi utvecklar med länets kommuner, säger Cecilia Vestman som är verksamhetsledare för MKL. Tillsättandet av förstelärare är nytt för alla så det finns ett stort intresse av att utbyta erfarenheter kring innehållet i tjänsterna och utvecklingen av rollen. Nu ska vi utvärdera konferensen och tillsammans med kommunerna se vad nästa steg blir.  

Förstelärare ska ge ökad kvalitet på undervisningen

Förstelärartjänsterna är del i en nationell reform som innebär att kommuner och enskilda huvudmän, från och med juli 2013, kan skapa karriärtjänster för lärare. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och att säkra god undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer utom förskola. Förstelärarna ska till övervägande del arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Men de ska också arbeta med att utveckla skolans verksamhet – vilket kan se olika ut på olika skolor.

Om Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL)

MKL är en regional samverkansplattform för skolutveckling där regionens kommuner och Mälardalens högskola samarbetar. Inom ramarna för MKL bedrivs kompetensutveckling för personal i förskola och skola, forskningsbaserade skolutvecklingsprojekt samt seminarier och event. MKL är organisatoriskt en del av akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) vid Mälardalens högskola (MDH).