Sarah Wägnert talar om Lex Sarah

Aktuellt om Hedersdoktorernas Dag 2013

2013-03-26 | På campus

Sarah Wägnert anser att det är viktigt att debattera fel och brister för att hitta lösningar på problem. Hon vill uppmärksamma vikten av att kvalitetssäkra vård och omsorg och anser att det tagit för lång tid att göra det enkelt att använda tillämpningen av Lex Sarah i praktiken. Nu kommer hon till Mälardalens högskola och föreläser i samband med Hedersdoktorernas dag.

 

 

Sarah Wägnert är hedersdoktor vid MDH sedan 2010. Hon blev rikskänd 1997 efter att ha uttalat sig i ett inslag i Rapport om att det förekom vanvård på det vårdhem hon arbetade på som undersköterska. Hennes larm och den efterföljande debatten ledde fram till det som i vardagligt tal kallas Lex Sarah, det vill säga 14 kap. 3 § i socialtjänstlagen.

Bestämmelserna reglerar anställdas med fleras skyldighet att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Där ingår också  skyldighet för den som bedriver verksamheten att efter en mottagen rapport utreda och avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller risken för missförhållande. Om ett rapporterat missförhållande eller risk för ett missförhållande är allvarligt ska den som bedriver verksamheten rapportera det till Socialstyrelsen. Skyldigheterna gäller i både kommunal och yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet samt vid Statens institutionsstyrelse.

Enligt Socialstyrelsen är syftet med Lex Sarah att komma till rätta med brister i verksamheten och att förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen.

Sarah Wägnert föreläser på Hedersdoktorernas dag under temat: Att göra skillnad! Den utsatta människan.

Tid och plats: Sal Beta, MDH i Västerås, 25 april kl. 13.30.