Underlag och kravspecifikation för nytt campus Eskilstuna överlämnat till arkitekterna

2014-11-26 | På campus

En programhandling är ”arkitektspråk” och utgör underlag och kravspecifikation för arkitekter och konsulter att följa vid utformandet av nya byggnader. Nu är programhandlingen för nytt campus Eskilstuna färdig och överlämnad till arkitekterna 3XN. Programhandlingen är framtagen både med hjälp av tekniska experter och med hjälp av medarbetarna genom diskussioner i programgrupperna under hösten.

Programhandlingen innehåller flera perspektiv och flera specialområden:

 

 • Projektplan
 • Brukare och Hyresgäst
 • Förutsättningar för utformning
 • Rumsfunktionsprogram
 • Hållbarhet
 • Konstruktion
 • VVS, Sprinkler, Kyla och Styr
 • VA och Dagvatten
 • El-, Tele- och Transportsystem
 • Brand och Säkerhet
 • Akustik
 • Tillgänglighet
 • AV
 • Arbetsmiljö (under projektets gång, för personer inblandade i byggprocessen)

För att fånga upp medarbetarnas behov bildades tidigare i höst så kallade programgrupper där medarbetare bland annat diskuterade hur undervisningslokaler, forskningsmiljöer, arbetsplatser och studentrelaterade lokaler bör utformas. Programgruppernas diskussioner och synpunkter har format två kapitel i programhandlingen: förutsättningarna för utformningen och rumsfunktionsprogrammen. Övrig information är framtagen med hjälp av tekniska expertkonsulter.

I kapitlet Rumsfunktionsprogram har varje typ av rum (arbetsrum, konferensrum, undervisningslokal osv) information om till exempel mått, tekniska krav och utformning. Kapitlet Förutsättningar för utformning innehåller allmänna krav på utformning som inte är bundet till specifika rum, som till exempel krav på toaletter och utrustning i pausrum.

Det som händer nu är att arkitekterna fortsätter arbetet med utformningen av nytt campus Eskilstuna utifrån programhandlingen, först i stora drag och sedan mer specifikt. Den referensgrupp med MDH-medarbetare som bildats har nu i uppdrag att säkerställa att de behov som medarbetarna har kring hur det nya campuset ska utformas, tas tillvara i det fortsatta arbetet.

Läs kapitlet Rumsfunktionsprogram

Läs kapitlet Förutsättningar för utformning

Är du intresserad av ytterligare kapitel i programhandlingen? Hör av dig till projektchef Anna Gulyas eller lokalplanerare Katarina Rosenlind