Länsstyrelsen Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanland har det regionala tillväxtansvaret och uppdraget att skapa en ekonomiskt hållbar utveckling och öka sysselsättningen i länet. Länsstyrelsen har även regeringens uppdrag att driva det regionala kompetensplattformsarbetet och därigenom öka samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering. Mälardalens högskola (MDH) spelar en nyckelroll genom utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Det gör att MDH och Länsstyrelsen Västmanland sedan 2014 har en avsiktsförklaring för att stärka sitt samarbete.

Sedan tidigare har Länsstyrelsen och MDH ett etablerat samarbete inom flera områden. Två övergripande strategier som båda parter samverkar kring är Affärsplan Västmanland - en strategi för tillväxt, innovationskraft och näringslivsutveckling – och Kompetensplattformen och arbetet med Växa i Västmanland - den regionala strategin för arbetsmarknad och kompetensförsörjning. 

Avsiktsförklaringen som undertecknades i januari 2014 har syftet att befästa den gemensamma viljan att ytterligare fördjupa samarbetet mellan länsstyrelsen och MDH.

Läs mer om Länsstyrelsen Västmanland

Om avsiktsförklaringen

Avsiktsförklaring mellan Länsstyrelsen Västmanland och MDH befäster den gemensamma viljan att fördjupa samarbetet mellan de båda parterna. Det gäller speciellt områden där det finns kopplingar mellan forskning, utbildning och kompetensförsörjning samt näringslivsutveckling och innovationsförmåga i företag och offentlig sektor. Det kan även omfatta andra utvecklingsområden som är av nytta och värde för parterna och för regionen som helhet.

Samverkansområden

Parterna har för avsikt att samverka med utgångspunkt i högskolans forsknings- och utbildningsstrategi för perioden 2013 - 2016 samt utifrån antagna mål i de regionala strategierna Växa i Västmanland och Affärsplan Västmanland.

Några exempel på detta är:

- Parterna samverkar inom ramen för ett flertal strategiska mötesplatser och arbetsgrupper som Västmannarådet, Kompetensrådet och Innovationsrådet.
- MDH medarrangerar den årliga mötesplatsen "Kompetens för Tillväxt".
- Länsstyrelsen stöttar Mälardalens kompetenscentrum för lärande inom Samhällskontraktet med syfte att samtliga kommuner i Västmanland kan ta del av de aktiviteter som MKL bedriver.
- Parterna samverkar kring uppbyggnaden av den nya elektroteknikutbildning som startar vid MDH hösten 2015.
 

Kontaktperson

Vill du veta mer om avtalen? Kontakta:

Emma Mossberg, processledare Samhällskontraktet
Telefon: 021- 10 19 93