Västmanlands kommuner och landsting

De närmsta fem åren kommer de tio kommunerna och landstinget i Västmanlands län ha behov av att rekrytera 9 000 personer. Huvudparten behöver anställas för att arbeta inom skola, vård och omsorg. Mälardalens högskola (MDH) spelar en nyckelroll med sina utbildningar inom dessa områden. Det gör att MDH och Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) nu väljer att stärka sitt samarbete.

 

– Rekrytering av personal är en av våra största utmaningar. Vi ser exempelvis brist på förskollärare, specialpedagoger, rektorer, grundskollärare för senare år och sjuksköterskor, yrken med högskoleutbildningar som framgångsrikt ges vid MDH. Eftersom vi dessutom vet att många som läser till dessa yrken väljer att stanna i regionen efter avslutad utbildning hoppas vi att ett nära samarbete med MDH ger oss möjlighet att visa upp oss som attraktiva arbetsgivare för studenterna och därmed säkra vårt kompetensbehov för framtiden, säger Ulla Persson, ordförande VKL.

Den 24 mars tecknade VKL och MDH en avsiktsförklaring om fördjupad samverkan bland annat inom kompetensförsörjningsområdet.
– Det nya samarbetet gynnar alla parter. MDH kan erbjuda kompetensutveckling för personal i kommuner och landsting, samtidigt som MDH:s studenter får möjlighet till examensarbeten och praktik i de kommunala verksamheterna vilket gör dem väl rustade för sina kommande arbetsuppgifter, säger Monika Eriksson-Bertilsson, direktör för VKL.

Redan i dag sker samarbete mellan MDH och VKL, bland annat på skolområdet inom ramen för Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande, MKL.
– Det finns redan flera fina exempel på samverkan inom skolutveckling som till exempel kurser och seminarier för olika lärarkategorier kring entreprenöriellt lärande och kring digitala hjälpmedel i skola och förskola, säger Karin Röding.

Läs mer om Västmanlands kommuner och landsting

Om avsiktsförklaringen

Avsiktsförklaring mellan VKL och MDH befäster den gemensamma viljan att fördjupa samarbetet mellan länets kommuner och landsting och MDH, inom såväl hälsa och välfärd, utbildning, kompetensutveckling som andra utvecklingsområden.  Samarbetet ska bidra till en positiv hållbar tillväxt och utveckling i länet som gynnar inblandade parter, företag och invånare i regionen.

Samverkansområden

Utbildning och kompetensutveckling
- verksamhetsförlagd utbildning (praktik)i landsting och kommuner för studenter vid exempelvis sjuksköterske- och lärarprogrammen
- praktiknära och för båda parter relevanta examensarbeten
- kompetenshöjande insatser via MDH:s uppdragsutbildningar samt genomförande av föreläsningsdagar, seminarium och workshops

Forskning
- gemensamma och praktiknära forsknings - och utvecklingsprojekt

Verksamhetsutveckling
- förmedling av relevant information inom och mellan parternas verksamhetsområden
- etablerande av väl fungerande kanaler för kommunikation och möten mellan  parterna och deras verksamheter

Kontaktperson

Vill du veta mer om avtalen? Kontakta:

 

Emma Mossberg, processledare Samhällskontraktet
Telefon: 021-10 19 93

emma.mossberg@mdh.se