Forskningscirklar

Forskningscirklar kan ses som ett nytt sätt för forskare och deltagare att mötas och ta del av varandras kunskaper och erfarenheter, ett bra exempel som leder till kompetens- och verksamhetsutveckling för deltagarna. Forskaren får kännedom om fältet vilket bidrar till högskolans utveckling av kurser, utbildningar och forskning.

Vad är nyttan med en forskningscirkel?

Fördelarna med forskningscirkeln är många. Du använder de nya kunskaperna i ditt praktiska arbete och kan exempelvis föra in resultaten i din yrkesroll. Du får möjlighet att gemensamt i gruppen reflektera över utvecklingen inom ditt område. En forskningscirkel är ett verktyg att bedriva utvecklingsarbete mer professionellt. Cirkeln bidrar till att sätta ord på den ”tysta, praktiska kunskap” som finns hos deltagarna.

Syfte

Den akademiska och den praktiska världen möts. Det finns en koppling mellan deltagarnas dagliga arbete och den forskning som bedrivs vid högskolan. Cirkeln tar alltid utgångspunkt i deltagarnas egna dilemman och vardagsproblem. Forskaren för in teorier och forskningsbaserade metoder till deltagarna och ny kunskap växer fram över tid.

Syftet med cirklarna är att belysa frågeställningar eller problem från deltagarnas vardag ur flera olika perspektiv snarare än att hitta en lösning på ett givet problem. Det kan handla om hur deltagarna ska hantera en problemställning.

Hur går det till?

För att starta en forskningscirkel behövs en grupp på 5-10 deltagare som leds av en forskare från högskolan. Gruppen träffas ungefär 10 gånger under två terminer. Gruppen reflekterar över frågeställningen och får tillsammans nya insikter genom diskussioner, litteraturstudier och egna undersökningar. Forskaren är aktiv, lotsar, bidrar och ger perspektiv på deltagarnas funderingar och frågeställningar. Forskaren har via sina forskningsnätverk tillgång och insyn i liknande frågor. Detta blir en stor tillgång för deltagarna. Forskaren och deltagarna arbetar tillsammans för att nå framgångsrik ny kunskap att använda i sin yrkesutövning.

Klara spelregler fastställs tillsammans i gruppen och all kunskap är lika mycket värd, det vill säga det är jämbördiga parter som träffas. Alla kommer till tals och allas åsikter är välkomna.

Kostar det något?

Forskaren förbereder, är aktiv under sammankomsterna, sammanfattar och efterarbetar framtaget material. Uppskattningsvis är forskarens tid 170 timmar. För detta och eventuella resor och lokalkostnader tecknas avtal mellan MDH och uppdragsgivaren.

Vem kan delta?

Anställda inom många olika yrkesgrupper, både offentlig verksamhet och näringslivet.

Exempel

MDH har bedrivit flera forskningscirklar inom högskolan olika forskningsinriktningar:

 • Genus och mångkulturalitet. För förskolepersonal.
 • Bemötande, ökad integration på landsbygden och hederselaterad problematik. För medarbetare inom kommun.
 • Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning. För medarbetare inom offentlig förvaltning.
 • Yrkesstolthet, arbetsgruppsidentitet och organisationstillhörighet. För medarbetare inom Västerås stad och Eskilstuna kommun.

Vidare kan nämnas att...

 • Tio forskningscirklar inom socialtjänst, fritidsgårdsverksamhet, polis och flyktingmottagning
 • Forskningscirklar för rektorer

Mälardalens högskola har sex forskningsinriktningar:

 • Framtidens energi
 • Hälsa och välfärd
 • Inbyggda system
 • Industriell ekonomi och organisation samt arbetslivsvetenskap
 • Innovation och produktrealisering
 • Utbildningsvetenskap

 

Är du intresserad av att genomföra en forskningscirkel?

Anmäl ditt intresse via vårt kontaktformulär!