Välkom

Hösten 2014 startade forsknings- och utvecklingsprogrammet Välkom – Välfärdssektorns Långsiktiga Kompetensförsörjning. Välkom tar avstamp i utmaningen med en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning inom välfärdssektorn, där det under kommande år kommer att finnas stora rekryteringsbehov.

 

 

Välkom undersöker bland annat hur kommuner och landsting kan bli mer attraktiva arbetsgivare och vilka orsakerna är till den höga personalomsättningen i vissa yrken. Utmaningarna med en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning hänger samman med övergripande ledarskaps-, organisations- och styrningsfrågor inom alla delar av välfärdssektorn – i såväl offentlig som privat verksamhet. Yrkesgrupper som berörs är exempelvis sjuksköterskor, lärare och socialsekreterare men det finns även rekryteringsbehov av teknisk personal. De första delstudierna kommer att fokusera på sjuksköterskor och socialsekreterare.

Monica Berglund, tidigare landstingsdirektör i Västmanland:
– Kompetensförsörjning är en av hälso- och sjukvårdens största utmaningar. Patienternas valfrihet stärks successivt, vilket även påverkar utbud och rörlighet på vårdens arbetsmarknad. Forskningen kommer ge oss mer kunskap om varför anställda väljer att stanna kvar eller byta arbetsgivare. Välkom handlar också om att stärka landstinget attraktionskraft som arbetsgivare gentemot högskolans studenter.

Jan Grönlund, landstingsdirektör i Sörmland:
– Inom Samhällskontraktet möts högskolan, som utbildar bland annat sjuksköterskor, och vi i Landstinget Sörmland som stor arbetsgivare med möjlighet att erbjuda praktikplatser och sedan anställning. Det gör att vi har stora möjligheter att tillsammans påverka förutsättningarna för både studier och arbetsliv och även övergången däremellan.

Tvärvetenskaplig forskningsmiljö
Kerstin Isaksson, professor i psykologi och Jonas Stier, professor i sociologi är vetenskapliga ledare för Välkom. De leder den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Hälsa och välfärd i det mångkulturella arbetslivet vid akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV). 

Välkom bedrivs inom ramen för samverkansområdet Framtidens arbetsliv inom Samhällskontraktet. Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland samverkar för att stärka regionen.