PFA – Pedagogiskt Förhållnings- och Arbetssätt

Du kan göra skillnad för en person med en intellektuell funktionsnedsättning eller kognitiva svårigheter genom hur du bemöter denne. Ett bra sätt är Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA), som innebär att man utgår från varje persons intressen, färdigheter och specifika svårigheter.

Utbildningsinnovationen PFA grundar sig i en samverkan som startade mellan Eskilstuna kommun och MDH 2010. Den tidigare samverkan har innehållit en pilot/interventionsstudie, rapporter (2011; 2013) och en bok (2015).

Eskilstuna kommun har under projektets gång infört PFA som arbetssätt i all omsorgsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Arbetet har varit lyckosamt och rönt stort nationellt intresse. Vid årsskiftet 2017/2018 har 900 böcker sålts, 600 medarbetare och 30 chefer har utbildats i PFA och det europeiska intresset för PFA växer.

Projektet genomfördes i samverkan mellan Christine Gustafsson (MDH), Marie Skoghill (utvecklingsledare Eskilstuna kommun), Anders Lindström och Karin Löwenborg (utvecklare Eskilstuna kommun). Projekttiden var från 1 december 2016 till 31 maj 2017. Projektet fortlöper nu med medel från EU Central Baltic med ett projektslut planerat 2019.

Om lyckad PFA-konferens vid MDH

Om PFA på Eskilstuna kommuns webbplats

Om det fortsatta projektet NURED

Utvärdering av projektet

Inom projektet PFA har projektet Forskarmobilitet genomförts, samfinansierat av MKHV och Eskilstuna kommun. Uppdraget gällde att dokumentera och utvärdera PFA internationellt i vetenskapssamhället i en internationell vetenskaplig publikation och att med gemensamma kunskaper och erfarenheter vidareutveckla implementerings- och utvärderingsmodeller för PFA.

Projektet Forskarmobilitet har utvärderats av Anna Stålberg, lektor vid akademin för hälsa, vård och välfärd, MDH.

Ta del av utvärderingen här (pdf 210 kB) (pdf 210 kB)

Kontakt

Christine Gustafsson, projektledare och universitetslektor i vårdvetenskap