Sasha Shahbazi försvarar sin doktorsavhandling i innovation och design

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2018-03-16
Tid: 10.00
Plats: 10.00 sal Raspen på MDH i Eskilstuna

Sasha Shahbazi vid akademin för innovation, design och teknik försvarar sin doktorsavhandling “Sustainable Manufacturing through Material Efficiency Management” den 16 mars i sal Raspen på MDH i Eskilstuna.

Titel: "Sustainable Manufacturing through Material Efficiency Management"

Serienummer: 253.

Opponent är professor Peter Ball, University of York. Betygsnämnden består av professor Monica Odlare, Mälardalen högskola; docent Ola Norrman Eriksson, högskolan i Gävle; professor Jan Ola Strandhagen, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Reserv: Professor Glenn Johansson, MDH

Sammanfattning

Materialeffektivitet bidrar till minskade volymer av industriavfall, minskad utvinning och förbrukning av jungfruliga råvaror, ökad avfallssortering, minskat energibehov och minskade koldioxidutsläpp och dämpar därmed tillverkningsindustrins miljöpåverkan i stort. Materialeffektivitet inom tillverkning är emellertid föga utforskad och kunskap om den är begränsad. Forskare och publikationer har belyst området materialeffektivitet i vidare mening, dvs på nationell och global nivå, men mindre har publicerats om materialeffektivitet i tillverkningen, på processnivå eller på ett enskilt tillverkningsställe. Enskilda tillverkningsställen och lägre nivåer har stor betydelse när det gäller att uppnå förbättrad materialeffektivitet, eftersom en stor mängd material- och avfallsflöden skapas på tillverkningsindustrins verkstadsgolv. Fortfarande finns det luckor både i litteraturen och i industriell praxis när det gäller materialeffektivitet inom tillverkning, där material förbrukas för att tillverka produkter samtidigt som stora volymer avfall genereras.
Forskningsmålet för denna avhandling är att bidra till kunskapen om styrning och förbättring av materialeffektivitet inom tillverkning. För att nå detta mål har tre forskningsfrågor formulerats för att undersöka hinder för materialeffektivitet inom tillverkning, verktyg och strategier för materialeffektivitet inom tillverkning samt prestandamätning av materialeffektivitet. Resultaten stöds av fyra strukturerade och omfattande litteraturgenomgångar ävensom av fem empiriska fallstudier som genomförts vid sammanlagt 14 svenska globala tillverkningsföretag, av vilka de flesta verkar inom bilindustrin. Dessa empiriska studier omfattar observationer, intervjuer, kartläggning av avfallsströmmar, analys av avfallssortering, genomgångar av miljörapporter samt industribesök för att undersöka material- och avfallsflöden tillsammans med system för industriavfallshantering.
En förteckning över hinder för materialeffektivitet har sammanställts och empiriska bevis för dem har presenterats. Dessa hinder har delats upp i sex huvudgrupper: tekniska, sociala, informationsrelaterade, juridiska, organisatoriska och ekonomiska hinder för att underlätta förståelsen för materialeffektivitet och för att kraftigt reducera hindren. De grupperade hindren som oftast nämns i litteraturen rör budget, information, teknik, ledning, vision och kultur, osäkerhet, maskinteknik och anställda. I de empiriska studierna ersattes vision och kultur, teknik och osäkerhet av kommunikation. De flesta av de identifierade hindren för materialeffektivitet verkar vara interna, dvs de uppkommer i företaget och betingas av tillverkningsföretagets specifika särdrag. Med tillräckliga resurser och bättre ledning kan de därför elimineras.
Ett antal verktyg och strategier har identifierats; några av dem har använts för att bedöma, styra och förbättra materialeffektivitet i de undersökta tillverkningsföretagen. Empiriska studier har visat att vissa kriterier är nödvändiga för att välja och använda operativa verktyg. Dessa kriterier innefattar att vara praktiska, tidseffektiva, grundade på mager tillverkning, lätta att använda och lära sig, visualiserade, engagerande och kopplade till ett förutbestämt mål. Kriterierna är av stor betydelse för ömsesidig förståelse, inomorganisatorisk kommunikation och resultatförbättring och för att bli en lärande organisation.
Ett förslag till modell för ett system att mäta materialeffektivitet framförs som innefattar de vanligaste ME-KPI-erna från litteraturen och de empiriska slutsatserna. Modellen delar in material- och avfallsflöden i fyra huvudkategorier: produktionsråmaterial, extra råmaterial, produkter och produktionsrester. Dessa fyra kategorier bör mätas på samma sätt för att uppnå resultatförbättring av materialeffektivitet i en process. En empirisk analys visar att i genomsnitt 11 % av KPI-erna i en fabrik kan hänföras direkt till materialeffektivitet, medan det största antalet av dem till övervägande del har finansiella mål och mäts av kvalitets- och kostnadsskäl.