Studentkalender

  • Hanna Simola, kommundoktorand, MDH. Halvtidsseminarium Styrning som stöttning – en etnografisk fallstudie om lärares didaktiska ledarskap som stödstruktur för språk- och kunskapsutveckling i flerspråkiga klassrum i grundskolans senare år