Studentombudsman

Studentombudsmannen har ett opartiskt förhållningssätt och kan hjälpa studenter som exempelvis upplever att de blivit orättvist behandlade, diskriminerade, trakasserade eller bara har frågor om regler och rättigheter. Studentombudmannen är inte ett juridiskt ombud utan värnar om att förhålla sig neutralt.

Detta gör studentombudsmannen

  • Lyssnar till och diskuterar frågor och synpunkter som rör högskolans verksamhet.
  • Ger stöd och vägledning gällande skyldigheter och rättigheter som student.
  • Kontakter med högskolan och dess medarbetare.

Regler och rättigheter på Mälardalens högskola

Regler och rättigheter

Diskriminering

Mälardalens Högskola ska vara fri från diskriminering och trakasserier. Därför arbetar högskolan aktivt med att vara inkluderande och tillgänglig för alla. Upplever du dig diskriminerad eller trakasserad så tveka inte att vända dig till ansvarig lärare eller till studentombudsmannen.

Med diskriminering menas ett missgynnande eller en kränkning som kan kopplas till någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Läs mer om diskriminering på diskrimineringsombudsmannens hemsida.
www.do.se