Grundlärarprogrammet inriktning grundskola årskurs 4-6, 240 hp

Genom att arbeta som lärare har du chans att göra skillnad. Som grundlärare med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 inspirerar du barn och utvecklar deras förmåga att söka och ta in kunskap. Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska verktyg med 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning på en grundskola i regionen.

Utbildningen

Din utbildning leder till en grundlärarexamen.

Mälardalens högskola har lång erfarenhet av lärarutbildning och ett särskilt gott och nära samarbete med regionens övningsskolor, vilket bidrar till att stärka kvaliteten på utbildningen. Vid Mälardalens högskola tar du del av en erfarenhets- och forskningsbaserad lärarutbildning som gör dig rustad för ditt framtida yrkesliv.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av tre områden som varvas och vävs ihop till en helhet:

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) – 60 hp
Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) innehåller specifika och generella kunskapsområden för ditt framtida yrkesliv. Du läser bland annat om skolans styrdokument, värdegrund, läroplansteorier, konflikthantering, ledarskap, sociala relationer, specialpedagogik, forskningsmetodik, betyg och bedömning. Du får dels kunskaper som är centrala för läraryrket som helhet, dels specifika kunskaper som rör undervisning i grundskolans årskurser 4-6.

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier – 150 hp
Du studerar grundskolans undervisningsämnen svenska, matematik, engelska, naturorienterande ämnen och teknik. Du möter också de praktiska och estetiska områdena, musik, rytmik, drama och bild och form. Du läser även ämnesdidaktik, som i korthet handlar om hur du undervisar, och hur barn lär sig ett ämne. I ämnesstudierna får du kunskaper och färdigheter för att bland annat stödja barns läs- och skrivinlärning, hur barn lär sig matematik samt om teorier om språk och språkutveckling.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – 30 hp
Du genomför din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) under totalt 20 veckor på en övningsskola i Södermanland eller Västmanland, där du under ledning av erfarna och kompetenta lärare planerar, genomför och utvecklar undervisningen och den övriga pedagogiska verksamheten för barn. Din VFU gör att du redan under din studietid utvecklas som lärare och får gott om praktisk erfarenhet av lärararbetet. Under hela utbildningstiden har du kontinuerlig kontakt med ett arbetslag i en grundskola. MDH har ett väl utvecklat samarbete med ett antal kommuner i regionen, vilket ger dig möjligheter till värdefulla erfarenheter och kontakter redan under din studietid. I regionen medverkar kommunerna Eskilstuna, Västerås, Katrineholm, Köping och Strängnäs i verksamheten, vilket innebär att du som student blir placerad i en av dessa kommuner när du genomför din VFU.

Framtid och jobb

Lärare är ett allt angelägnare framtidsyrke där det finns goda möjligheter till vidareutveckling med olika karriärvägar. Grundlärarprogrammet leder till en bred grundlärarexamen, med kompetens att undervisa i dina ämnen i årskurserna 4-6. Du får ett stimulerande arbete, där du både arbetar självständigt och tillsammans med andra. Du kan senare välja att läsa vidare, exempelvis till specialpedagog, speciallärare eller rektor.