Grundlärarprogrammet inriktning grundskola årskurs 4-6, 240 hp

Genom att arbeta som lärare har du chans att göra skillnad. Som grundlärare med inriktning mot arbete i årskurs 4–6 inspirerar du barn och utvecklar deras förmåga att söka och ta in kunskap. Grundlärarprogrammet 4–6 på MDH har inriktning mot naturorienterande ämnen och teknik och ger dig både teoretiska och praktiska verktyg med 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning på en grundskola i regionen.

Utbildningen

MDH har lång erfarenhet av lärarutbildning och ett särskilt gott och nära samarbete med regionens övningsskolor, vilket bidrar till att stärka kvaliteten på utbildningen. Vid MDH tar du del av en erfarenhets- och forskningsbaserad lärarutbildning som gör dig väl rustad för ditt framtida yrkesliv.

Som grundlärare i årskurs 4–6 kommer du att utveckla elevernas läs- och skrivkunnande ytterligare, få lära dig hur de lär sig matematik samt få teorier om språk och språkutveckling. Du kommer att undervisa och arbeta tillsammans med dina elever i många olika ämnen. Under utbildningen studerar du grundskolans undervisningsämnen svenska, matematik och engelska. Då MDH ger grundlärarprogrammet 4–6 med inriktningen naturorienterande ämnen och teknik kommer du även att fördjupa dina kunskaper inom dessa områden. Här möter du också de praktiska och estetiska områdena musik, rytmik, drama och bild och form. Förutom fördjupade ämneskunskaper behöver du som lärare pedagogiska verktyg för att skapa kreativa miljöer med en undervisning som är levande och intresseväckande. Du läser därför även ämnesdidaktik, som i korthet handlar om hur du undervisar och hur barn lär sig ett ämne.  

Som lärare behöver du ha ledaregenskaper, förmågan att bygga relationer och möta barnen på deras nivåer. Du kommer därför bland annat att läsa kurser i konflikthantering, ledarskap, sociala relationer och specialpedagogik. Utbildningen ger dig även kunskaper i hur du kan stödja dina elevers kunskapsutveckling och bedöma och betygsätta deras prestationer. Andra viktiga delar i utbildningen, som är centralt kopplade till din yrkesroll som lärare, är bland annat skolans organisation och dess styrdokument och skolans värdegrund, vilket speglar värden som ett demokratiskt samhälle vilar på.  

Du kommer att utvecklas ytterligare i din lärarroll under din verksamhetsförlagda utbildning (VFU), där du, under ledning av erfarna och kompetenta lärare, planerar, genomför och utvecklar undervisningen och den övriga pedagogiska verksamheten. VFU:n är totalt 20 veckor, men du har kontinuerlig kontakt med ett arbetslag i en grundskola i Södermanland eller Västmanland under hela din utbildning. Det ger dig gott om praktisk erfarenhet av lärararbetet och möjligheter till värdefulla erfarenheter och kontakter redan under din studietid. I regionen medverkar kommunerna Eskilstuna, Västerås, Katrineholm, Köping och Strängnäs i verksamheten, vilket innebär att du som student blir placerad i en av dessa kommuner när du genomför din VFU.

Framtid och jobb

Lärare är ett allt angelägnare framtidsyrke där det finns goda möjligheter till vidareutveckling med olika karriärvägar. Grundlärarprogrammet leder till en bred grundlärarexamen, med kompetens att undervisa i dina ämnen i årskurserna 4–6. Du får ett stimulerande arbete, där du både arbetar självständigt och tillsammans med andra. Du kan senare välja att läsa vidare, exempelvis till specialpedagog, speciallärare eller rektor.