Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp. Västerås

Din examen ger dig behörighet att vara lärare i förskoleklass och årskurs 1-3, där du, självständigt och tillsammans med andra, väcker barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Utbildningen ger dig både teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet genom 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning på grundskola i regionen.

Utbildningen

Din utbildning leder till en grundlärarexamen. 

Mälardalens högskola har lång erfarenhet av lärarutbildning och ett särskilt gott och nära samarbete med regionens övningsskolor, vilket bidrar till att stärka kvaliteten på utbildningen. Vid Mälardalens högskola tar du del av en erfarenhets- och forskningsbaserad lärarutbildning som gör dig rustad för ditt framtida yrkesliv.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av tre områden som varvas och vävs ihop till en helhet:

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) – 60 hp
Här får du breda och djupa kunskaper inom områden som är viktiga och betydelsefulla i ditt framtida yrkesliv som grundlärare. Du läser bland annat om skolans organisation och styrdokument, barns utveckling och lärande, värdegrund, ledarskap, konflikthantering, sociala relationer, specialpedagogik och forskningsmetodik. Du får kunskaper som är centrala för läraryrket som helhet, men även specifika kunskaper som rör undervisning i förskoleklass och grundskolans årskurser 1-3.

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier – 150 hp
Du läser kurser inom grundskolans undervisningsämnen svenska, matematik, engelska, naturorientering och teknik, samhällsorientering och estetiska lärprocesser.  I ämnesstudierna får du kunskaper och färdigheter för att bland annat stödja barns läs- och skrivinlärning, hur barn lär sig grundläggande matematik samt teorier om språk och språkutveckling. Du studerar både ämnena och ämnesdidaktik som i korthet handlar om hur du undervisar, och hur barn lär sig i ett ämne.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – 30 hp
I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du får möjlighet att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten för barn. Du har nära kontakt med en och samma övningsskola i regionen under hela din utbildning.

Din VFU genomförs i nära samarbete med övningsskolorna i Södermanland och Västmanland och omfattar totalt 20 veckor på en övningsskola i regionen, där du utvecklar din kommande yrkesroll under ledning av utbildade och erfarna lärare. I regionen medverkar kommunerna Eskilstuna, Västerås, Katrineholm, Köping och Strängnäs, vilket innebär att du som student blir placerad i en av dessa kommuner när du genomför din VFU. Du har även kontakt med övningsskolan i andra kurser, vilket gör att du får gott om praktisk erfarenhet av arbetet som lärare. 

Framtid och jobb

Det finns, och kommer att finnas, ett stort behov av välutbildade lärare. Vårt nära samarbete med utvalda övningsskolor och regionens kommuner ger dig värdefulla erfarenheter och kontakter. Som lärare får du möjlighet till en livslång utveckling och ett stimulerande arbete med ett flertal olika karriärvägar. Din examen ger dig bred kompetens att undervisa i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Du kan även välja att senare läsa vidare till exempelvis specialpedagog, speciallärare eller rektor.