Masterprogram i didaktik, 120 hp

Vill du utveckla arbetet i förskola och skola? Vill du ta ett steg vidare i karriären eller driva skolutvecklingsprojekt på vetenskaplig grund? Eller vill du utveckla din förmåga att bemöta didaktiska utmaningar och tackla komplexa problem i din verksamhet? Då passar Master- och magisterprogrammet i didaktik dig, ett program som riktar sig till dig som är verksam lärare eller förskollärare och intresserad av didaktiska utmaningar och komplexa problem.

Utbildningen

Masterprogrammet i didaktik vänder sig till dig som arbetar inom förskola eller skola och är intresserad av lärandets, undervisningens och utbildningens villkor. Under utbildningen utvecklas du inom bland annat profession, arbetssätt, ämnesfrågor och kunskapssyn. Du får också fördjupade kunskaper om hur du kan utveckla din egen yrkesroll och situation och lär dig att initiera och driva skolutvecklingsprojekt. Efter utbildningen är du masterutbildad utvecklingspedagog och därmed behörig och väl rustad att påbörja en forskarutbildning i didaktik. Efter de fem första delkurserna kan du också välja att ta ut en magisterexamen.

Du studerar på kvartsfart med obligatoriska träffar varje termin, men för dig som vill finns det även möjlighet att studera på halvfart. För mer information om studietakt, kontakta en studievägledare.

Det finns ett stort behov av lärare med utbildning på avancerad nivå, såväl inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Som master- eller magisterutbildad utvecklingspedagog kan du arbeta med att utveckla skolans arbetssätt, lärargärning, ämnesinnehåll och kunskapssyn eller varför inte med att driva skolutvecklingsprojekt?

Inriktningar

Om du redan har en utbildning på avancerad nivå, exempelvis som speciallärare eller specialpedagog finns möjlighet att läsa in masterprogrammet på kortare tid. Kontakta gärna studievägledare för mer information.

Magisterutbildningen
I magisterutbildningen ingår fem av masterutbildningens delkurser:
•    didaktik
•    ämnesdidaktik
•    vetenskaplig metod
•    språklig och kulturell mångfald
Utbildningen avslutas med ett självständigt yrkesrelevant examensarbete.

Masterutbildningen
I masterutbildningen ingår nio olika delkurser som inleds med en introducerande kurs i didaktik, som syftar till att ge ökad kunskap om och förståelse för vad kunskap är, hur den uppstår och förmedlas i samspelet mellan individ och samhälle. Därefter läser du kurser i ämnesdidaktik, vetenskaplig metod, språklig och kulturell mångfald samt fältarbete. Om du inte redan tidigare har skrivit en magisteruppsats så ägnas de sista åren av utbildningen helt åt ett examensarbete som kopplas till din yrkesprofessionalism.

Praktiska inslag och arbetslivskontakter

Kursernas arbetssätt utgörs av föreläsningar och seminarier tillsammans med egna studier och fältarbeten. Praktik och teori vävs ihop till en helhet genom att studenterna knyter samman teoretiska moment med den egna praktiken i olika typer av praktiska uppgifter.