Produkt- och processutveckling - Produktion och logistik - masterprogram, 120 hp

Företag efterfrågar kreativa och självständiga ingenjörer som är analytiska och kan driva projekt. Här blir du en av dem. Programmet ger en bred grund där du också kan fördjupa dig i det som intresserad dig mest. Vill du skapa och utveckla produkter eller vill du hellre designa konkurrenskraftiga produktionssystem?

Utbildningen

Under första året på detta program läser du ämnen som är grundläggande för en ingenjörsutbildning, exempelvis matematik, materiallära, CAD och produktionsteknik. Sedan väljer du inriktning på dina studier. Kommande år läser du profilkurser inom din inriktning, parallellt med gemensamma ämneskurser.
 
Inriktning Produktion
Du får kunskaper i processförbättring, transportoptimering, resurssnål produktion och samspelet mellan människa och teknik. Du studerar framgångsrika företag och hur de kan förbättras. Du lär dig programvaror för simulering och optimering av processflöden.
 
Inriktning Produktdesign
Här får du kunskap om hela produktcykeln, från idé till återanvändning. Prototypverkstäder och olika testlabb gör att din idé kan undersökas i fysisk form. Du lär dig programvaror som simulerar krafter och rörelser.
 
Oavsett vilken inriktning du väljer ger utbildningen goda kontakter med arbetslivet genom olika studentprojekt, examensarbeten och gästföreläsningar. Lärarna har ofta erfarenhet från industriella sammanhang och kan knyta an till verkliga situationer. Du får även kontakt med våra forskare som du samarbetar med i din utbildning. Du har möjlighet att studera utomlands och om du som student vill starta eget företag så finns hjälp hos högskolans Idélab, Du kan även välja att ta ut en högskoleingenjörsexamen efter tre års studier.

Utbildningens innehåll

Detta är en femårig teknisk utbildning inom produkt- och processutveckling. . I utbildningen ingår också tydliga inslag som rör hållbar utveckling, vetenskaplig metodik, personlig utveckling och internationalisering.

Programmets två inriktningar ger möjlighet att kombinera kurser som matchar det egna intresset. Generellt läses två kurser parallellt: en gemensam och en profilkurs.

Gemensamma kurser handlar om grundläggande ingenjörskunskap inom matematik, teknik och naturvetenskap.

Inriktning Produktion läser kurser inom exempelvis konkurrenskraftig produktion, produktionsförbättring, kvalitetssäkring och logistik. Dessutom ingår moderna metoder och verktyg för verksamhetsutveckling och resurseffektiv/ lean produktion.

Inriktning Produktdesign läser kurser inom industridesign, konstruktion och produktutveckling med övning i att ta fram produkter. Tonvikt läggs på att ta fram koncept i fysisk form med hjälp av olika CAD- och CAM-verktyg samt 3D-printing. Dessutom ingår kurser i projekt- och processmetodik och hållbar utveckling.

Praktiska inslag och arbetslivskontakter

Du gör normalt minst fem projekt med direkt företagskoppling under din utbildning, vanligen flera beroende på dina kursval. Resultaten brukar vara högt uppskattade av deltagande företag, som regionens företag i världsklass. Du har dessutom möjlighet att göra praktikkurser under sommartid, beroende på tillgång av praktikplatser. Våra examensarbeten görs till övervägande delen som projekt inom företag där de normala förväntningarna är att arbetet kommer att ge konkreta och praktiska förslag till lösningar och förbättringar. Det brukar bli väl uppfyllt. Din praktiska erfarenhet av produktutveckling, processer och metoder för konkurrenskraftig produktion samt arbete i nätverk uppskattas av företagen.

Framtid och jobb

Som civilingenjör inom produktion eller produktdesign får du en unik helhetssyn av områdena teknik, ekonomi och ledarskap. Din kreativa attityd samt förmåga till pro­jektledning, teamarbete och nytänkande är efter­frågad av företag och större organisationer. Efter utbildningen väntar en spännande arbetsmarknad där du kan arbeta med exempelvis projektledning, resurseffektiv/lean produktion och logistik, eller som produktionsingenjör, produktutvecklare, konstruktör och designingenjör. MDH erbjuder även möjlighet till vidare studier på forskarnivå.