Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

Psykisk ohälsa kan skapa mer eller mindre allvarliga livsproblem för den drabbade personen och dennes närstående, och är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar. Här får du som är sjuksköterska chans att vidareutbilda dig inom ett område där du kan göra stor nytta – både för den enskilda människan och för samhället.

Utbildningen

Som specialistsjuksköterska är du en viktig resurs i den psykiatriska vården, där självständighet och gruppsamverkan är betydelsefulla inslag. Du lär dig att, med utgångspunkt i ett livsvärldsperspektiv, göra helhetsbedömningar av patientens psykiska hälsa, ohälsa och lidande. Du lär dig också att arbeta hälsofrämjande för att stödja patienters återhämtning samt att identifiera, planera och genomföra riktade vårdhandlingar och vårdaktiviteter. Detta görs med beaktande av såväl forskningsresultat som patientens perspektiv vilket innebär att du utvecklar din förmåga att ge evidensbaserad och personcentrerad vård. Huvudämnet i programmet är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.

I utbildningen ingår också metoder för forsknings- och utvecklingsarbete inom psykiatrisk omvårdnad. Dessutom ingår en kurs i medicinsk vetenskap, psykopatologi, där du får lära dig psykologiska och medicinska förklaringar till psykisk ohälsa och hur den kan behandlas. I den kliniska utbildningen stärker du din professionella identitet och självständiga yrkesutövning.   Utbildningen ges på campus i Västerås och studiegrupper kan utöver Västerås anordnas även i Eskilstuna och Falun om tillräckligt antal studenter ger stöd för detta. Verksamhetsförlagd utbildning VFU sker inom regionen/landstingen Sörmland, Västmanland och Dalarna.