Textdesign - informationsdesign, 180 hp

Textdesign handlar om att skriva och formge information. Under utbildningen lär du dig att anpassa texter för olika typer av målgrupper och sammanhang. Vi jobbar ofta i projektform tillsammans med en rad olika uppdragsgivare och du får både praktiska och teoretiska kunskaper.

Utbildningen

Textdesign är en utbildning inom ämnet informationsdesign. Programmet innehåller både praktiska moment och teoretiska studier. Det leder till en kandidatexamen och ger dig goda kunskaper inför en yrkeskarriär inom informations- och kommunikationsområdet. Under utbildningen arbetar du med olika typer av texter. Du skriver berättande, argumenterande, informerande, beskrivande och instruerande texter. Du lär dig att analysera och anpassa texter till olika sammanhang, målgrupper och medier.

 Viktiga inslag i utbildningen är grafisk formgivning, informationshantering och kommunikationsteori. Baskurser i informationsdesign läser du tillsammans med studenter från programmen informativ illustration och rumslig gestaltning. De programmen utgör tillsammans med textdesign grundutbildningarna inom huvudområdet informationsdesign.

Under utbildningen arbetar du återkommande med skarpa projekt och olika uppdragsgivare. Du har också möjlighet att praktisera och knyta kontakter för ditt kommande yrkesliv.

Lokaler och tekniska resurser
Du har tillgång till en lokal med utrustning anpassad för text- och bildproduktion. Dessutom finns möjlighet till storbildsutskrifter.

Utbildningens innehåll

Det första året ger dig en teoretisk bas i ämnet informationsdesign samt en praktisk grund i textdesign och grafisk form.

Under det andra året fördjupar du dig i olika typer av texter och deras funktion. Retorik, berättarteknik och vetenskapliga metoder är också viktiga inslag.

Det tredje och sista året ökar inslagen av praktisk tillämpning och självständigt arbete och du har möjlighet att fördjupa dina kunskaper i olika textslag. Det tredje året avslutas med det egna självständiga arbetet, examensarbetet, om 15 högskolepoäng.

De inlämningsuppgifter och projekt som du gör inom kursen är ofta för/beställda av externa uppdragsgivare och inkluderar språk- och formförenkling, teknisk information, anpassning av stilnivåer, artiklar, intervjuer och begripliga texter för lässvaga målgrupper med mera.

Vid återkommande tillfällen ordnar vi alumniträffar där du som är student får knyta kontakter med tidigare studenter som nu är ute i arbetslivet.

Arbetsprov

Godkända arbetsprover krävs för behörighet till programmet. Arbetsproven ger en bild av delar av programmets innehåll.

Framtid och jobb

Våra tidigare studenter arbetar bland annat som informatörer, projektledare, teknikkommunikatörer, skribenter och formgivare. Det finns även möjlighet att fördjupa sig inom vårt internationella mastersprogram inom innovation och design.