Grundlärarprogrammet F-3

Här finner du information om de kurser i svenska som ges inom grundlärarprogrammet med inriktning F–3.

Svenska för grundlärare F-3, introduktion 15.0 hp

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig kunskap om barns kommunikation och språkutveckling med fokus på grundläggande läs- och skrivinlärning. Som en grund för arbetet med såväl en- som flerspråkiga barns språkliga utveckling och medvetenhet ska den studerande också tillägna sig kunskaper om svenska språkets grammatiska och fonologiska struktur. Kursen syftar även till att studenten ska tillägna sig kunskaper om barnlitteraturens historia och litteraturstudiets och litteraturdidaktikens grunder.

Länk till kursplan

 

Språk-, skriv- och läsutveckling, fördjupning i svenskämnet för grundlärare F-3 7.5 hp

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper om kommunikation, språk-, skriv- och läsutveckling. Kursen syftar dessutom till att studenten utvecklar redskap för att dokumentera, analysera och bedöma elevers språkutveckling.

Länk till kursplan

    

Självständigt arbete 1 för grundlärare F-3, svenska

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att göra sig förtrogen med ett vetenskapligt arbetssätt i genomförandet och redovisningen av ett självständigt arbete med litteraturdidaktisk eller språkdidaktisk inriktning. I arbetet förväntas studenten tillämpa vetenskapliga teorier och metoder med relevans för den kommande yrkesrollen som grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Länk till kursplan

 

Självständigt arbete 2 för grundlärare F-3, svenska

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig fördjupad förtrogenhet med ett vetenskapligt arbetssätt i genomförande och redovisning av ett självständigt arbete med litteraturdidaktisk eller språkdidaktisk inriktning. I detta arbete ska studenten tillämpa vetenskapliga teorier och metoder med relevans för den kommande yrkesrollen i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3.

Länk till kursplan