Forskning inom hälsa och välfärd

Vid akademin för hälsa, vård och välfärd bedrivs forskning inom hälsa och välfärd, specifikt inom det område där dessa två praktik- och kunskapsområden möts i hälsorelaterade aspekter av välfärd och välfärdsrelaterade aspekter av hälsa. Det är en tvärvetenskaplig inriktning, ett område för forskarutbildning och består av tio forskargrupper som studerar olika aspekter av hälsa och välfärd.

Hälsobegreppet utgår från ett holistiskt/målinriktat synsätt där hälsa bestäms utifrån individens perspektiv och det sammanhang som hen befinner sig i. Hälsan blir därmed mer flexibel då den även är kulturellt och socialt relaterad. Avgränsningen består grovt av att inte inkludera den enbart bio-medicinska delen av hälsa eller ekonomiska och statsvetenskapliga delar av välfärd. Forskning bedrivs inom området där hälsa och välfärd möts och överlappar varandra och är kopplad till WHO:s klassifikation ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) om studier av aktivitet, delaktighet och omgivningsfaktorer där hälsa och välfärd är tydligt relaterade till varandra.

Inom hälsa och välfärd bedrivs forskning inom arbetslivsvetenskap, folkhälsovetenskap, fysioterapi, medicinsk vetenskap, psykologi, socialt arbete, sociologi, vårdpedagogik och vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. En stor del av forskningen bedrivs i samverkan med andra forskningsinriktningar vid MDH, men även regionalt, nationellt och internationellt. Vi har 14 professorer knutna till oss, 25 docenter, över 40 disputerade forskare och i dagsläget är cirka 30 doktorander registrerade. Forskarutbildning sker inom området hälsa och välfärd och specifikt inom de fem ämnena arbetslivsvetenskap, folkhälsovetenskap, fysioterapi, socialt arbete och vårdvetenskap. 

I de tio forskargrupperna samlas forskare, doktorander och forskningsintresserade lärare för att bl.a. diskutera forskning, utveckla projekt och skriva anslagsansökningar. Forskargrupperna har egna budgetar som stödjer medlemmarna med främst konferensdeltagande, etikprövningsansökningar och publicering av forskning. 

För att konsolidera forskningen inom hälsa och välfärd har tre fokusområden utvecklats: Hållbart arbetsliv, livsstil och hälsa; Hälsa och välfärd för människor i utsatta och sårbara livssituationer samt Hälso- och välfärdteknik ur ett användarperspektiv. I fokusområdena samlas forskning som involverar forskare från olika forskargrupper, akademier och externa samverkanspartners för att synliggöra och stödja forskning som tar sig an nuvarande och framtida samhällsutmaningar inom hälsa och välfärd.

Utveckling pågår också av Samverkansarenan för hälso- och välfärdsteknik.