En hållbar studie- och arbetsmiljö

MDH strävar efter att erbjuda studenter och medarbetare en hållbar studie- och arbetsmiljö – både vad gäller den fysiska och psykiska miljön. MDH arbetar även, på uppdrag av regeringen, med att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering för högskolan som helhet.

En jämställd högskola

Sveriges universitet och högskolor har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för hur högskolan vill utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Arbetet med jämställdhetsintegrering ska bidra till att nå de nationella jämställdhetspolitiska målen, till exempel i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Att arbeta med jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhetsfrågorna ska finnas med i det ordinarie arbetet i verksamheten istället för som ett spår vid sidan om.

Mälardalens högskola har en plan för jämställdhetsintegrering som revideras årligen. Planen innehåller de områden som högskolan valt att prioritera i arbetet för jämställdhet. Arbetet bedrivs inom hela högskolan och ansvaret är fördelat genom rektors årliga uppdrag till verksamheten. Det finns en styrgruppsom leder arbetet och representanter i denna är prorektor (ordförande), dekan, förvaltningschef, studentrepresentant samt representanter för arbetstagarorganisationerna. Arbetet på MDH samordnas av Thomas Wahl.

Kommittén för hållbar arbetsmiljö

Det övergripande arbetet med och inriktningen för en hållbar studie- och arbetsplats drivs av Kommittén för hållbar arbetsmiljö, KHA. Kommittén är vilande.

Skyddskommitté

MDH bedriver ett förebyggande arbete för att uppnå en hållbar fysisk och psykosocial arbetsmiljö där medarbetare och studenter känner trivsel och arbetsglädje. MDH tillämpar MBL-förhandlingar och en skyddskommitté finns inrättad. I skyddskommittén är företrädaren för arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna, studerandeskyddsombud och huvudskyddsombudet representerade.

Frågor om miljö, studie- och arbetsmiljö

Har du frågor kring högskolans systematiska arbetsmiljö och miljarbete, kontakta:

Arbetsmiljö- och miljösamordnare Rebecka Malmgren

Arbetsmiljö- och miljösamordnare Henrik Zettergren

Studenterna kan även vända sig till student- och doktorandombudsmannen eller till Mälardalens studentkår.

Student- och doktorandombudsman

Mälardalens studentkår