MDH:s organisation

MDH är en statlig myndighet, direkt underställd regeringen. Högskolans övergripande verksamhet leds av högskolestyrelsen. Rektor är myndighetschef och direkt underställd styrelsen.

 

MDH:s organisationsschema

 

 

Högskolans ledning

MDH:s övergripande verksamhet leds av högskolestyrelsen. Rektor är myndighetschef och direkt underställd styrelsen.

Högskolestyrelsen

Rektor

Ledningsgrupp och dekangrupp

 

Fakultetsnämnd

Fakultetsnämnden har övergripande ansvar för kvalitetsfrågor i högskolans forskning, utbildning på forskarnivå samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

Fakultetsnämnd och utskott

 

Akademier

Utbildning och forskning sker på någon av MDH:s fyra akademier; akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST), akademin för hälsa vård och välfärd (HVV), akademin för innovation, design och teknik (IDT) och akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK).

Akademier

 

Förvaltning

Förvaltningen säkerställer väl fungerande processer inom områdena myndighetsutövning mot enskild, studentservice, personal, ekonomi, information/kommunikation, lokalförsörjning, IT-stöd, juridik och ledningsstöd.

Förvaltning