Daniel Brehmer försvarar sin doktorsavhandling i didaktik

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2019-11-13
Tid: 13.15
Plats: Sal Kappa, MDH Västerås

Daniel Brehmer försvarar sin doktorsavhandling i didaktik "Support for mathematics teachers' change - Examining catalysts for teacher learning and role of the teacher in professional development programmes" onsdagen den 13 november kl. 13.15. i sal Kappa i Västerås

Titel: ” Support for mathematics teachers' change - Examining catalysts for teacher learning and role of the teacher in professional development programmes” i

Serienummer: 298

Utsedd opponent är professor Martin Carlsen, universitetet i Agder. Betygsnämnden utgörs av docent Ewa Bergqvist, Umeå universitet,docent Wieland Wermke, Stockholms universitet och docent Yvonne Liljekvist, Karlstad universitet.

Utsedd reserv är professor Thomas Nolte, Mälardalens högskola.

 

Sammanfattning

Styrdokument för skolan förändras med tiden. För att etablera sådana förändringar i klassrumsundervisningen måste lärare ges möjligheten att förändra sin praktik i förhållande till dessa nya dokument. För detta behöver lärare stöd i hur de ska tolka och implementera den nya styrdokumenten. Sådant stöd ges i huvudsak på två sätt: (1) utvecklande och implementerande av nya undervisningsmaterial som överensstämmer med de nya styrdokumenten; och (2) implementera fortbildningsprogram. Denna avhandling behandlar båda dessa aspekter av stöd för lärares förändring. Målet med avhandlingen är att bidra till forskning om stöd för lärares förändring. Detta mål operationaliseras genom tre studier: (1) en läroboksstudie där typer av uppgifter och tänkbara undervisningsintentioner med olika uppgifter analyseras; (2) en studie där förhållandet mellan olika texter i ett fortbildningsprogram och lärares agens i kollegiala diskussioner utifrån dessa texter analyseras; och (3) en kartläggning och beskrivning av faktorer som katalyserar lärares lärande i fortbildningsprogram, utifrån hur detta beskrivs i forskningslitteratur. Dessa studier resulterade i fyra forskningsartiklar och ett konferensbidrag som är inkluderade i avhandlingen. De huvudsakliga resultaten från dessa publikationer beskriver: fördelningen av olika typer av uppgifter i svenska matematikläroböcker på gymnasienivå; typen av lärandestrategi som förespråkas i dessa läroböcker; hur olika typer av texter i fortbildningsprogram relaterar till lärares agensutövande i kollegiala diskussioner; och en identifiering och beskrivning av faktorer som katalyserar lärares lärande från fortbildningsprogram. I avhandlingen kappa sammanfogas resultaten från de ingående studierna och diskuteras i förhållande till olika modeller för lärares förändring. Kappans fokus ligger på att undersöka katalysatorer för lärares lärande från, samt lärarens roll i fortbildningsprogram. Detta undersökande leder fram till förslag på utvecklande av delar av ett konceptuellt ramverk för effektiva fortbildningsprogram (Desimone, 2009). Mer exakt så knyts dessa utvecklingsförslag till fem kritiska faktorer för effektiva fortbildningsprogram som beskrivs i detta ramverk: innehållsfokus, aktivt lärande, kollektivt/kollegialt deltagande, varaktighet och koherens. De huvudsakliga bidragen från denna avhandling är: ett verktyg för att särskilja problemlösningsuppgifter från rutinuppgifter i matematikläroböcker; en organiseringsram för att kartlägga lärandekatalysatorer utifrån artiklar som beskriver fortbildningsprogram; en beskrivning av lärandekatalysatorer i fortbildningsprogram som specificerar de kritiska faktorerna i ramverket för effektiva fortbildningsprogram; och lärarens roll i fortbildningsprogram som en lärandekatalysator.