Examensregler

Regeringen beslutar vilka examina som får utfärdas vid olika universitet och högskolor. Detta finns reglerat i högskoleförordningen. Varje universitet och högskola får sedan besluta om lokala föreskrifter, till exempel om vilka huvudområden som ska finnas och hur respektive examen ska benämnas. Det betyder att kraven för examina kan skilja sig åt mellan olika universitet och högskolor, men det finns alltid en gemensam kärna av regler som gäller för alla.

Nuvarande examensregler finns angivna i den Lokala examensordningen fr o m 2007-07-01. Du måste ha minst en kurs avslutad efter 1 juli 2007 för att kunna prövas mot dessa regler. Du ansöker om examen hos den högskola eller det universitet där du slutfört den sista kursen i din utbildning, om inte de berörda högskolorna i det enskilda fallet har kommit/kommer överens om något annat.

  Lokal examensordning (pdf 1,1 MB)

 

Äldre examina inom lärarutbildning

Studenter som har läst lärarutbildning enligt regler som gällde före 2007-07-01 har rätt att slutföra sin utbildning för att få en lärarexamen enligt de äldre bestämmelserna till och med 30 juni 2023 respektive 30 juni 2030. Alla kurser som ska ingå i examen måste vara fullgjorda och inrapporterade i studiedokumentationssystemet (Ladok) och ansökan om examen måste inkommit till oss senast 2023-06-30 respektive 2030-06-30.

2023-06-30

  • Lärarexamen 

2030-06-30

Om du inte hittar den information om krav för lärarexamina som du söker kontakta examen,  länk till kontaktformulär , eller studievägledning på UKK

Examenskrav som upphör att gälla

Beslut kan fattas om att en examen ska avvecklas och då träder en övergångsperiod in som talar om hur länge examen får utfärdas innan den försvinner helt. Ibland kan även kraven för en examen revideras och om kraven anses bli hårdare blir det även här en övergångsperiod för hur länge en examen kan utfärdas enligt de tidigare kraven. Krav som försvinner eller ändras under 2020 finns samlade på en sida,  länk till examenskrav som upphör att gälla.

Beslut

Beslut om avslag på students begäran att få examensbevis kan överklagas. Överklagandenämnden för högskolan är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolan. Länk till Överklagandenämnden