Kursplan - Existentiell vägledning 30.0 hp

Existential Counselling

Kurskod: OAV001
Giltig från: HT17 HT18
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Övrigt inom omvårdnad
Huvudområde(n): ,
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: HVV
Fastställandedatum: 2017-01-11
Förändringsdatum: 2018-01-26

Syfte

Kursen syftar till att den studerande skall skaffa sig tillräckliga kunskaper inom existensfilosofi, humanistisk och existentiell psykologi och existentiell vägledningsmetod samt utveckla nödvändiga färdigheter för att genomföra existentiell vägledning. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:  

1 redogöra för ett existensfilosofiskt perspektiv på mänskligt liv i det nutida samhället  
2 reflektera över centrala existensfilosofiska tankegångar av betydelse för existentiella vägledningsinsatser  
3 urskilja och reflektera över frågeställningar inom den humanistiska och existentiella psykologin  
4 redogöra för och reflektera över centrala mänskliga livsdilemman och potentiella livskrisområden  
5 redogöra för perspektiv på mänsklig hållbarhet och återhämtningsförmåga  
6 argumentera för och motivera ett etiskt förhållningssätt gällande existentiellt vägledningsarbete  
7 beskriva och tillämpa existentiellt inriktat vägledningsarbete  
8 genomföra ett självgranskande och självkritiskt arbete av de egna vägledningsinsatserna  
9 återkoppla andras vägledningsinsatser  
10 redogöra för och jämföra relevant forskning inom kursens område 

Innehåll

Människan i världen, 7,5 hp 
Delkursen presenterar centrala existensfilosofiska tankegångar inom ramen för ett nutida samhällsperspektiv. Frågor som handlar om existensfilosofins förhållningssätt till senmodernitet, globalisering, kultur och genus behandlas. Existensfilosofins betydelse för existentiell vägledning klargörs. 
 
Humanistisk och existentiell psykologi, 7,5 hp 
Delkursen presenterar centrala begrepp och fenomen inom ramen för humanistisk och existentiell psykologi. De områden som berörs relaterar till människan som en varande, blivande och meningsskapande unik person i gemenskap med andra människor och de utmaningar och möjligheter detta innebär i förhållande till människans hälsa och ohälsa, liv och död. 
 
Existentiell vägledningsmetod, 7,5 hp 
Delkursen presenterar fenomenologisk metod och andra redskap som kan användas i existentiellt vägledningsarbete. Den utgår från ett holistiskt perspektiv på hälsa och ohälsa i termer av livsproblem. Fokus ligger på det existentiella livskrisbegreppet och på vägledning som grundas i det mänskliga behovet av att regelbundet ompröva och återupprätta sin tillvaro. Särskild vikt läggs också vid tålighet, hållbarhet och rehabiliteringsinsatser.  
 
Tillämpad existentiell vägledning, 7,5 hp  
Delkursen består av grupphandledning i humanistiskt och existentiellt inriktat vägledningsarbete där den studerande förväntas bidra med en egen vägledningsinsats som kan användas som underlag för handledning.  

Undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier och/eller övningar. Undervisningsformerna syftar till att de studerande ska träna ett självständigt aktivt kunskapssökande, samarbete, diskussion, argumentation och kritisk reflektion. I kursen används en pedagogisk (webbaserad) plattform för presentation av kursmaterial, kommunikation och diskussion.  

Särskild behörighet

Kandidatexamen i folkhälsovetenskap, fysioterapi, psykologi, socialt arbete, sociologi, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad alternativt teologie kandidatexamen, psykologexamen, psykoterapeutexamen eller motsvarande. Dessutom krävs Sv B/Sv 3 samt En B/En 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Sv B/Sv 3.

Examination

INL1, Inlämningsuppgift, 6 hp, Människan i världen, avseende lärandemål 1, 2 och 10, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). 
INL2, Inlämningsuppgift, 6 hp, Humanistisk och existentiell psykologi, avseende lärandemål 3, 4 och 10, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). 
INL3, Inlämningsuppgift, 6 hp, Existentiell vägledningsmetod, avseende lärandemål 5-7 och 10, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). 
INL4, Inlämningsuppgift, 4,5 hp, Tillämpad existentiell vägledning, lärandemål 7-9, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). 
LAB1, Grupphandledning, 3 hp, Tillämpad existentiell vägledning, aktivt deltagande i grupphandledning, avseende lärandemål 7-9, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).  
SEM1, Seminarium, 1,5 hp, Människan i världen, aktivt deltagande i seminarier, avseende lärandemål 1, 2 och 10, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G). 
SEM2, Seminarium, 1,5 hp, Humanistisk och existentiell psykologi, aktivt deltagande i seminarier, avseende lärandemål 3, 4 och 10, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G). 
SEM3, Seminarium, 1,5 hp, Existentiell vägledningsmetod, aktivt deltagande i seminarier, avseende lärandemål 5-7 och 10, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G). 
 
För betyget Väl godkänd på kursen krävs VG på tre av de fyra inlämningsuppgifterna (INL) och godkänt (G) på övriga examinationerna. För närmare anvisning se studiehandledning.  

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT18

Beslutsdatum: 2018-08-13

Senaste uppdatering: 2018-08-13

Litteratur

Observera! Den första texten i delkurs 1 av Guignon och Pereboom finns i ett kurskompendium som kan köpas på Studenttorget vid terminsstart.

Adams, Martin.;

A concise introduction to existential counselling

ISBN: 9781446208434 LIBRIS-ID: 14857932

xi, 147 p.

Delkurs 3

Aho, Kevin;

Existentialism : an introduction

ISBN: 9780745651422 LIBRIS-ID: 14927982

xvii, 193 s.

Delkurs 1

Bauman, Zygmunt;

44 Letters from the Liquid Modern World

ISBN: 9780745650579 LIBRIS-ID: 11899772

VI, 188 s.

Delkurs 1

Belfrage, Lennart; Stiwne, Dan;

Existens och psykisk hälsa : om hur liv och levnad förhåller sig till hälsa och ohälsa

ISBN: 978-91-44-12210-6 LIBRIS-ID: 22154122

232 sidor

Delkurs 1 & 3

Brinkmann, Svend;

Den diagnostiserade människan : sjukdom utan gränser

ISBN: 978-91-44-08974-4 LIBRIS-ID: 15534018

311 s.

Delkurs 3

Cooper, Mick;

Existential therapies

ISBN: 1-4462-0129-5 LIBRIS-ID: 19986901

xv, 215 pages

Delkurs 3

Fielding, Helen; Olkowski, Dorothea;

Feminist phenomenology futures

ISBN: 9780253029942 LIBRIS-ID: 21641010

364 sidor

Delkurs 1

Gendlin, Eugene T.;

Focusing

ISBN: 1-84413-220-X LIBRIS-ID: 14857955

xi, 175 p.

Delkurs 3

Jacobsen, Bo;

Invitation to existential psychology : a psychology for the unique human being and its applications in therapy

ISBN: 9780470028971 LIBRIS-ID: 11218153

vi, 176 p.

Delkurs 2

Maidman, Jennifer;

Humanistic psychology - current trends and future prospects

ISBN: 9781138698918 LIBRIS-ID: 21731378

344 sidor

Delkurs 2

May, Rollo; Wentz Edgardh, Margareta;

Den omätbara människan : om människosynen i existentiell psykologi och terapi

ISBN: 91-27-11029-X LIBRIS-ID: 9828175

198 s.

Delkurs 2

Rogers, Carl R.;

On becoming a person : a therapist's view of psychotherapy

ISBN: 1845290577 LIBRIS-ID: 11901371

xi, 420 p.

Delkurs 2

Topor, Alain;

Vad hjälper? : vägar till återhämtning från svåra psykiska problem

ISBN: 912709863X LIBRIS-ID: 9665702

251, [1] s.

Delkurs 3

Van Deurzen-Smith, Emmy; Young, Sarah;

Existential perspectives on supervision : widening the horizon of psychotherapy and counselling

ISBN: 9780230203303 LIBRIS-ID: 12510097

xiii, 215 p.

Delkurs 4

Van Deurzen, Emmy;

Existential therapy : distinctive features

ISBN: 9781138687097 LIBRIS-ID: w5zwjhz4t6x1jhjj

xi, 144 pages

Delkurs 3

Övrigt

I delkurs 1 tillkommer cirka 350 sidor enligt lärares anvisning. I övriga delkurser kan tillkomma cirka 250 sidor per delkurs enligt lärares anvisning.