Kursplan - Litteraturvetenskap 1 30.0 hp

Comparative Literature 1

Kurskod: LIA010
Giltig från: HT15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Litteraturvetenskap
Huvudområde(n): Litteraturvetenskap,
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2014-12-12

Syfte

Kursens syfte är att ge en introduktion till centrala litteraturvetenskapliga frågeställningar, begrepp och analysverktyg. Kursen syftar också till att studenten utvecklar en grundläggande förmåga att läsa och förstå skönlitteratur i ett historiskt och tematiskt perspektiv med särskilt fokus på interkulturalitet, interartialitet, genus, etnicitet och klass.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna
Delkurs 1: Introduktion till litteraturvetenskapen
1. Skriva en enklare analyserande text
2. Tillämpa grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp
3. Anlägga mångfaldsperspektiv på skönlitterära texter
4. Redogöra för några grundläggande litteraturteoretiska frågor och perspektiv
 
Delkurs 2: Historiska perspektiv I
1. Förklara och diskutera begreppet kanon
2. Skriva en analyserande text med historiskt perspektiv
3. Relatera historiska litterära texter till nutida frågeställningar kring interkulturalitet och mångfald
4. Redogöra för litteraturens utveckling från antiken till och med 1600-talet
5. Förklara och utifrån något exempel diskutera interartialitet

Delkurs 3: Historiska perspektiv II
1. Identifiera skönlitterära texters idéhistoriska och sociala sammanhang
2. Redogöra för litteraturens utveckling, barn- och ungdomslitteraturen inräknad, från 1700-talet fram till idag
3. Diskutera valda skönlitterära texter med avseende på genus, etnicitet och klass
 
Delkurs 4: Tematiska perspektiv
1. Identifiera beröringspunkter mellan litterära texter från olika tider och kulturer
2. Beskriva hur ett tema gestaltas i en vald text
3. Beskriva och förklara temastudiets litteraturteoretiska förutsättningar och metodiska tillämpningar

Innehåll

-Litteraturvetenskapliga begrepp och metoder
-Skönlitteratur från antiken fram till våra dagar
-Litteraturhistorisk översikt
-Litteraturteoretiska frågor och perspektiv

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier samt muntliga och skriftliga övningar

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Examination

Delkurs 1: Introduktion till litteraturvetenskapen
INL1, Inlämningsuppgift, 1,5 hp, Skriftlig inlämningsuppgift avseende lärandemål 4, betyg Underkänd (U), Godkänd (G).
SEM1, Seminarium, 1,5 hp, Muntlig examination avseende lärandemål 4, betyg Underkänd (U), Godkänd (G).
TEN1, Tentamen 4,5 hp, Skriftlig uppgift avseende lärandemål 1-3, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Delkurs 2: Historiska perspektiv I
INL2, Inlämningsuppgift, 1,5 hp, Skriftlig inlämningsuppgift avseende lärandemål 5, betyg Underkänd (U), Godkänd (G).
TEN2, Tentamen, 6 hp, Skriftlig uppgift avseende lärandemål 1-4, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Delkurs 3: Historiska perspektiv II
INL3, Inlämningsuppgift, 1,5 hp, Skriftlig inlämningsuppgift avseende lärandemål 3, betyg Underkänd (U), Godkänd (G).
TEN3, Tentamen, 6 hp, Skriftlig uppgift avseende lärandemål 1-2,betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Delkurs 4: Tematiska perspektiv
INL4, Inlämningsuppgift, 1,5 hp, Skriftlig inlämningsuppgift avseende lärandemål 3, betyg Underkänd (U), Godkänd (G).
TEN4, Tentamen, 6 hp, Skriftlig uppgift avseende lärandemål 1-2, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
För godkänt betyg krävs att uppgifterna är genomförda med god språkbehandling.

För att erhålla sammanfattningsbetyget VG krävs att studenten uppnått detta betyg på minst 18 hp.

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT15

Beslutsdatum: 2015-06-10

Senaste uppdatering: 2015-06-10

Böcker

Delkurs 1: Introduktion till litteraturvetenskapen

Kjældgaard, Lasse Horne;

Litteratur : introduktion till teori och analys

ISBN: 9789144092461 LIBRIS-ID: 17648394

496 s.

Holmberg, Claes-Göran; Ohlsson, Anders;

Epikanalys : en introduktion

ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00 LIBRIS-ID: 8352716

148 s.

Janss, Christian; Melberg, Arne; Refsum, Christian; Melberg, Enel;

Lyrikens liv : introduktion till att läsa dikt

ISBN: 91-7173-207-1 LIBRIS-ID: 9705854

328 s.

Sjöberg, Birthe;

Dramatikanalys : en introduktion

ISBN: 91-44-04656-1 LIBRIS-ID: 10043619

186 s.

Claésson, Dick; Fyhr, Lars; Hansson, Gunnar D.;

Texter : från Sapfo till Strindberg

ISBN: 91-44-03248-X (inb.) LIBRIS-ID: 10321585

[4], xxiii, [1], 1474, [1] s.

Lewan, Bengt;

Världsdramatik. : 1 Den klassiska traditionen

ISBN: 91-44-00889-9 ; 320:00 LIBRIS-ID: 2595510

246 s.

Lewan, Bengt;

Världsdramatik. : 2 Drama i borgerlighetens värld

ISBN: 91-44-30341-6 ; 240:00 LIBRIS-ID: 889683

228, [4] s.

Följande skönlitterära verk läses i sin helhet:

Shukri, Ishtiyaq;

Den tysta minareten

ISBN: 978-91-85133-14-7 (inb.) LIBRIS-ID: 13611172

295 s.

Böcker

Delkurs 2, Historiska perspektiv I

Olsson, Bernt; Algulin, Ingemar;

Litteraturens historia i Sverige

ISBN: 9789144095097 (inb.) LIBRIS-ID: 14638373

640 s.

Olsson, Bernt; Algulin, Ingemar;

Litteraturens historia i världen

ISBN: 9789172274341 (inb.) (6. tr.) LIBRIS-ID: 7156663

[2], 666 s.

Kjældgaard, Lasse Horne;

Litteratur : introduktion till teori och analys

ISBN: 9789144092461 LIBRIS-ID: 17648394

496 s.

Claésson, Dick; Fyhr, Lars; Hansson, Gunnar D.;

Texter : från Sapfo till Strindberg

ISBN: 91-44-03248-X (inb.) LIBRIS-ID: 10321585

[4], xxiii, [1], 1474, [1] s.

Följande texter läses i Texter från Sapfo till Strindberg (TSS):

Homeros, ur Iliaden och Odysséen (TSS), Urval av grekisk lyrik (TSS), Platon (TSS), Aristoteles, ur Om diktkonsten (TSS), Aisopos, ur Fabler (TSS), Urval av romersk lyrik (TSS), Horatius, Ars poetica (Epistula ad Pisones) (TSS), Vergilius, ur Aeneiden (TSS), Gottfried von Strassburg, Tristan (TSS), Hildegard av Bingen (TSS), de Lorris, de Meung, ur Romanen om rosen (TSS), Christine de Pizan, ur Kvinnostaden (TSS), Dante, ur Divina Commedia (TSS), Geoffrey Chaucer, ur Canterbury Tales (TSS),

forts:

Francois Villon, några dikter (TSS), ur Eddan, några sånger (TSS), Gunnlaug Ormstungas saga (TSS), Medeltida ballader, ett urval (TSS), Den heliga Birgitta, ur Uppenbarelser (TSS), Francesco Petrarca, några dikter, samt "Brev till Dionisio Da Borgo San Sepolcro" (TSS), Giovanni Boccaccio, ur Decamerone (TSS), Margareta av Navarra, ur Heptaméron (TSS), Niccolò Machiavelli, ur Fursten (TSS)

forts:

Francois Rabelais, ur Den store Gargantuas förskräckliga leverne och ur Pantagruel, de törstigas konung (TSS), John Donne, några dikter (TSS), Milton, ur Det förlorade paradiset (TSS), Lucidor, några dikter (TSS), Georg Stiernhielm, Hercules (TSS), Lars Wivallius, "Klage-Wijsa, Öfwer Thenna torra och kalla Wååhr" (TSS)

Följande texter läses i valfri utgåva:

Bibeln, 1 Mosebok, Jobs bok, Sofokles, Kung Oidipus, Euripides, Medea, William Shakespeare, Hamlet och Trettondagsafton, Miguel de Cervantes, ur Don Quijote

Övrigt

Delkurs 2, Historiska perspektiv I

Ett kurskompendium som köpes vid Studenttorget

Böcker

Delkurs 3, Historiska perspektiv II

Olsson, Bernt; Algulin, Ingemar;

Litteraturens historia i Sverige

ISBN: 9789144095097 (inb.) LIBRIS-ID: 14638373

640 s.

Olsson, Bernt; Algulin, Ingemar;

Litteraturens historia i världen

ISBN: 9789172274341 (inb.) (6. tr.) LIBRIS-ID: 7156663

[2], 666 s.

Kjældgaard, Lasse Horne;

Litteratur : introduktion till teori och analys

ISBN: 9789144092461 LIBRIS-ID: 17648394

496 s.

Lewan, Bengt;

Världsdramatik. : 2 Drama i borgerlighetens värld

ISBN: 91-44-30341-6 ; 240:00 LIBRIS-ID: 889683

228, [4] s.

Lewan, Bengt;

Världsdramatik. : 3 Det moderna dramat

ISBN: 91-44-30351-3 ; 270:00 LIBRIS-ID: 889684

298, [6] s.

Lewan, Bengt; Sjöberg, Birthe;

Världsdramatik. : 4 På väg mot sekelslutet

ISBN: 91-44-00878-3 ; 375:00 LIBRIS-ID: 889681

275 s.

Claésson, Dick; Fyhr, Lars; Hansson, Gunnar D.;

Texter : från Sapfo till Strindberg

ISBN: 91-44-03248-X (inb.) LIBRIS-ID: 10321585

[4], xxiii, [1], 1474, [1] s.

Följande texter läses i Texter från Sapfo till Strindberg (TSS):

Rousseau, ett urval (TSS) Wollstonecraft, ur Till försvar för kvinnans rättigheter (TSS); Austen, "Ett utkast till en roman" (TSS); Balzac, "Förord till den mänskliga komedin" (TSS); Stella Kleve, "Pyrrhussegrar" (TSS); Kellgren, ett urval (TSS);

Forts

Lenngren, ett urval (TSS); Wordsworth, ett urval (TSS); Coleridge, ett urval (TSS); Tegnér, ett urval (TSS); Stagnelius, ett urval (TSS); Andersen, "Flickan med svavelstickorna" (TSS); Hoffmann, Sandmannen (TSS); Baudelaire, ett urval (TSS); Dickinson, ett urval (TSS); Gogol, Kappan (TSS)

Följande skönlitterära verk läses i sin helhet:

Balzac, Honoré de, Pappa Goriot, Flaubert, Gustave, Madame Bovary, Goethe, Johann Wolfgang von, Den unge Werthers lidanden, Joyce, James, delar ur Ulysses, Kafka, Franz, Processen, Lindgren, Astrid, Pippi Långstrump, Martinsson, Moa, Kvinnor och äppelträd, Maupassant, Guy de, Fettpärlan, Swift, Jonathan, Gulliver's travels, Voltaire, Candide, Woolf, Virginia, Mrs Dalloway

Övrigt

Delkurs 3, Historiska perspektiv II

Textkompendierna Historiska perspektiv II och 1900-talslyrik, vilka kan köpas på Studenttorget.

Böcker

Delkurs 4, Tematiska perspektiv

Kjældgaard, Lasse Horne;

Litteratur : introduktion till teori och analys

ISBN: 9789144092461 LIBRIS-ID: 17648394

496 s.

Tema 1: Människan, naturen, tekniken

Följande skönlitterära verk läses: Kerstin Ekman, Hunden, John Ajvide Lindqvist, Hanteringen av odöda, J.M. Coetzee, The Lives of Animals, Mary Shelley, Frankenstein or the Modern Prometheus, Henry David Thoreau, Walden

Tema 2: Kärlekens uttryck

Följande skönlitterära verk läses: Platon, ur Gästabudet (TSS), Bibeln, "Höga visan", Ovidius, ur Metamorfoser (TSS), provencalsk trubadurlyrik (TSS), Joseph Bédier, Tristan och Isolde, William Shakespeare, Romeo och Julia, Jane Austen, Stolthet och fördom, Émile Zola, Thérèse Raquin, Sapfo, ett urval dikter (TSS) Hans-Eric Hellberg, Puss

Tema 3: Det personliga och det politiska

Följande skönlitterära verk läses: Augustinus, ur Bekännelser (TSS), Michel de Montaigne, ur Essäer (TSS) , Agneta Horn, ur Beskrifningh Öfwer min älända och myket wederwärtiga wandringstidh (TSS), Samuel Richardson, Pamela or Virtue rewarded, Jean-Jacques Rousseau, , ur Bekännelser (TSS), Bertolt Brecht, Mor Courage, Kerstin Thorvall, Det mest förbjudna

Övrigt

Delkurs 4, Tematiska perspektiv

Ett textkompendium som köpes vid Studenttorget.

Kompendier

Delkurs 2: ett kurskompendium, delkurs 3: textkompendierna Historiska perspektiv II och 1900-talslyrik, delkurs 4: ett kurskompendium. Samtliga kurskompendier finns att köpa vid Studenttorget.

Giltig från: HT16

Beslutsdatum: 2016-06-20

Senaste uppdatering: 2019-09-17

Böcker

Delkurs 1: Introduktion till litteraturvetenskapen

Kjældgaard, Lasse Horne;

Litteratur : introduktion till teori och analys

ISBN: 9789144092461 LIBRIS-ID: 17648394

496 s.

Holmberg, Claes-Göran; Ohlsson, Anders;

Epikanalys : en introduktion

ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00 LIBRIS-ID: 8352716

148 s.

Janss, Christian; Melberg, Arne; Refsum, Christian; Melberg, Enel;

Lyrikens liv : introduktion till att läsa dikt

ISBN: 91-7173-207-1 LIBRIS-ID: 9705854

328 s.

Sjöberg, Birthe;

Dramatikanalys : en introduktion

ISBN: 91-44-04656-1 LIBRIS-ID: 10043619

186 s.

Claésson, Dick; Fyhr, Lars; Hansson, Gunnar D.;

Texter : från Sapfo till Strindberg

ISBN: 91-44-03248-X (inb.) LIBRIS-ID: 10321585

[4], xxiii, [1], 1474, [1] s.

Lewan, Bengt;

Världsdramatik. : 1 Den klassiska traditionen

ISBN: 91-44-00889-9 ; 320:00 LIBRIS-ID: 2595510

246 s.

Lewan, Bengt; Sjöberg, Birthe;

Världsdramatik. : 4 På väg mot sekelslutet

ISBN: 91-44-00878-3 ; 375:00 LIBRIS-ID: 889681

275 s.

Tóth, Krisztina; Gustafsson Pech, Daniel;

Pixel

ISBN: 9789187179754 LIBRIS-ID: 17804155

164 s.

Böcker

Delkurs 2, Historiska perspektiv I

Olsson, Bernt; Algulin, Ingemar;

Litteraturens historia i Sverige

ISBN: 9789144095097 (inb.) LIBRIS-ID: 14638373

640 s.

Olsson, Bernt; Algulin, Ingemar;

Litteraturens historia i världen

ISBN: 9789172274341 (inb.) (6. tr.) LIBRIS-ID: 7156663

[2], 666 s.

Kjældgaard, Lasse Horne;

Litteratur : introduktion till teori och analys

ISBN: 9789144092461 LIBRIS-ID: 17648394

496 s.

Claésson, Dick; Fyhr, Lars; Hansson, Gunnar D.;

Texter : från Sapfo till Strindberg

ISBN: 91-44-03248-X (inb.) LIBRIS-ID: 10321585

[4], xxiii, [1], 1474, [1] s.

Följande texter läses i Texter från Sapfo till Strindberg (TSS):

Homeros, ur Iliaden och Odysséen (TSS), Urval av grekisk lyrik (TSS), Platon (TSS), Aristoteles, ur Om diktkonsten (TSS), Aisopos, ur Fabler (TSS), Urval av romersk lyrik (TSS), Horatius, Ars poetica (Epistula ad Pisones) (TSS), Vergilius, ur Aeneiden (TSS), Gottfried von Strassburg, Tristan (TSS), Hildegard av Bingen (TSS), de Lorris, de Meung, ur Romanen om rosen (TSS), Christine de Pizan, ur Kvinnostaden (TSS), Dante, ur Divina Commedia (TSS), Geoffrey Chaucer, ur Canterbury Tales (TSS),

forts:

Francois Villon, några dikter (TSS), ur Eddan, några sånger (TSS), Gunnlaug Ormstungas saga (TSS), Medeltida ballader, ett urval (TSS), Den heliga Birgitta, ur Uppenbarelser (TSS), Francesco Petrarca, några dikter, samt "Brev till Dionisio Da Borgo San Sepolcro" (TSS), Giovanni Boccaccio, ur Decamerone (TSS), Margareta av Navarra, ur Heptaméron (TSS), Niccolò Machiavelli, ur Fursten (TSS)

forts:

Francois Rabelais, ur Den store Gargantuas förskräckliga leverne och ur Pantagruel, de törstigas konung (TSS), John Donne, några dikter (TSS), Milton, ur Det förlorade paradiset (TSS), Lucidor, några dikter (TSS), Georg Stiernhielm, Hercules (TSS), Lars Wivallius, "Klage-Wijsa, Öfwer Thenna torra och kalla Wååhr" (TSS)

Följande texter läses i valfri utgåva:

Bibeln, 1 Mosebok, Jobs bok, Sofokles, Kung Oidipus, Euripides, Medea, William Shakespeare, Hamlet och Trettondagsafton, Miguel de Cervantes, ur Don Quijote

Bergsten, Staffan; Elleström, Lars;

Litteraturhistoriens grundbegrepp

ISBN: 91-44-04255-8 (inb.) LIBRIS-ID: 9431343

234 s.

Övrigt

Delkurs 2, Historiska perspektiv I

Johannes Anyuru, Det är bara gudarna som är nya. Dikter, Stockholm: W&W (urval i kopia på Blackboard) Ebba Witt-Brattström, "Genus och kanon: eller varför man ska läsa kvinnliga författare", Det sköna med skönlitteraturen: introduktioner till den samtida litteraturen på Nobelbiblioteket, red. Lars Rydqvist, Stockholm: Svenska akademien, s. 138-149 (kopia på Blackboard)

Horace Engdahl, "Att skriva om litteratur", Litteraturvetenskap. En inledning, 2:a uppl., red. Staffan Bergsten, Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 205-214 (kopia på Blackboard) ur kap 9, "Studiekamraters respons och skrivargrupper", i Skriva för att lära, red. Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg & Torlaug Løkensgard Hoel, 2:a rev. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 175-186 (Utdrag på Blackboard)

Jay David Bolter & Richard Grusin, “Introduction: The Double Logic of Remediation", Remediation. Understanding New Media, THE MIT Press: Cambridge; Mass. & London 2000, s. 3-15 (Kopia på Blackboard) Hans Lund, "Medier i samspel", i Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel, Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 9 -22 (kopia på Blackboard)

Sigrid Schottenius Cullhed, "Sierskan Proba. Faltonia Betitia Proba och hennes dikt Cento Vergilianus", Medeltidens genus. Kvinnors och mäns roller inom kultur, rätt och samhälle. Norden och Europa ca 300-1500, red. Lars Hermanson & Auður Magnúsdóttir, Göteborg: Göteborgs universitet 2016, s. 95-109 (fulltext i pdf att ladda ner på nätet: http://www.kriterium.se/site/books/detail/2/medeltidens-genus/)

Carin Franzén, "Om den höviska kärleken som kvinnlig strategi", TfL 2003:1-2, s. 33-52 (fulltext att ladda ner på nätet: http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/article/view/526/499

Böcker

Delkurs 3, Historiska perspektiv II

Olsson, Bernt; Algulin, Ingemar;

Litteraturens historia i Sverige

ISBN: 9789144095097 (inb.) LIBRIS-ID: 14638373

640 s.

Olsson, Bernt; Algulin, Ingemar;

Litteraturens historia i världen

ISBN: 9789172274341 (inb.) (6. tr.) LIBRIS-ID: 7156663

[2], 666 s.

Kjældgaard, Lasse Horne;

Litteratur : introduktion till teori och analys

ISBN: 9789144092461 LIBRIS-ID: 17648394

496 s.

Lewan, Bengt;

Världsdramatik. : 2 Drama i borgerlighetens värld

ISBN: 91-44-30341-6 ; 240:00 LIBRIS-ID: 889683

228, [4] s.

Lewan, Bengt;

Världsdramatik. : 3 Det moderna dramat

ISBN: 91-44-30351-3 ; 270:00 LIBRIS-ID: 889684

298, [6] s.

Lewan, Bengt; Sjöberg, Birthe;

Världsdramatik. : 4 På väg mot sekelslutet

ISBN: 91-44-00878-3 ; 375:00 LIBRIS-ID: 889681

275 s.

Claésson, Dick; Fyhr, Lars; Hansson, Gunnar D.;

Texter : från Sapfo till Strindberg

ISBN: 91-44-03248-X (inb.) LIBRIS-ID: 10321585

[4], xxiii, [1], 1474, [1] s.

Följande texter läses i Texter från Sapfo till Strindberg (TSS):

Rousseau, ett urval (TSS) Wollstonecraft, ur Till försvar för kvinnans rättigheter (TSS); Austen, "Ett utkast till en roman" (TSS); Balzac, "Förord till den mänskliga komedin" (TSS); Stella Kleve, "Pyrrhussegrar" (TSS); Kellgren, ett urval (TSS); Bremer, ett urval (TSS), Schiller, ur "Om naiv och sentimental diktning" (TSS)

Forts

Lenngren, ett urval (TSS); Wordsworth, ett urval (TSS); Coleridge, ett urval (TSS); Tegnér, ett urval (TSS); Stagnelius, ett urval (TSS); Andersen, "Flickan med svavelstickorna" (TSS); Hoffmann, Sandmannen (TSS); Baudelaire, ett urval (TSS); Dickinson, ett urval (TSS); Gogol, Kappan (TSS)

Följande skönlitterära verk läses i sin helhet:

Balzac, Honoré de, Pappa Goriot, Flaubert, Gustave, Madame Bovary, Goethe, Johann Wolfgang von, Den unge Werthers lidanden, Kafka, Franz, Processen, Lindgren, Astrid, Pippi Långstrump, Martinsson, Moa, Kvinnor och äppelträd, Maupassant, Guy de, Fettpärlan, Swift, Jonathan, Gulliver's travels, Voltaire, Candide, Woolf, Virginia, Mrs Dalloway

Övrigt

Delkurs 3, Historiska perspektiv II

Jean Starobinski, ur Jean-Jacques Rousseau, 2002 (pdf på Blackboard) Karl Viëtor, "La Maladie du Siècle", ur Goethe: A Collection of Critical Essays, utg. Victor Lange, Engelwood 1968 (pdf på Blackboard) Martin Swales, ur Goethe. The Sorrows of Young Werther, Cambridge 1987 (pdf på Blackboard)

Ian Watt, "The Reading Public and the Rise of the Novel", ur The Rise of the Novel (pdf på Blackboard) Horace Engdahl, "Intighetens skalpell (Stagnelius", ur Den romantiska texten, Stockholm 1986 (pdf på Blackboard) Horace Engdahl, "Spegelmakare Hoffmann", ur Stilen och lyckan, Stockholm 1992 (pdf på Blackboard) Petra Söderlund, "Romantikens litterära fält", ur Romantik och förnuft, Uppsala 2000 (pdf på Blackboard) 1900-talslyrik (pdf på Blackboard

Böcker

Delkurs 4, Tematiska perspektiv

Kjældgaard, Lasse Horne;

Litteratur : introduktion till teori och analys

ISBN: 9789144092461 LIBRIS-ID: 17648394

496 s.

Tema 1: Människan, naturen, tekniken

Följande skönlitterära verk läses: Kerstin Ekman, Hunden, Mary Shelley, Frankenstein or the Modern Prometheus, Herekleitos, Om naturen (fragment) (i TSS), Achebe, Allt går sönder ISBN 9789187179525 (eller valfri utgåva)

Tema 2: Kärlekens uttryck

Följande skönlitterära verk läses: Sapfo, ett urval dikter (TSS) Hans-Eric Hellberg, Puss, Shakespeare, En midsommarnattsdröm ISBN 9789170379697 (eller valfri utgåva), Margaret Atwood, Penelopiaden (valfri utgåva)

Tema 3: Det personliga och det politiska

Följande skönlitterära verk läses: Augustinus, ur Bekännelser (TSS), Agneta Horn, ur Beskrifningh Öfwer min älända och myket wederwärtiga wandringstidh (TSS), J M Coetzee, Onåd ISBN: 9789176089750 (eller valfri utgåva), Carina Rydberg, Den högsta kasten (valfri utgåva)

Holmberg, Claes-Göran; Ohlsson, Anders;

Epikanalys : en introduktion

ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00 LIBRIS-ID: 8352716

148 s.

Janss, Christian; Melberg, Arne; Refsum, Christian; Melberg, Enel;

Lyrikens liv : introduktion till att läsa dikt

ISBN: 91-7173-207-1 LIBRIS-ID: 9705854

328 s.

Claésson, Dick; Fyhr, Lars; Hansson, Gunnar D.;

Texter : från Sapfo till Strindberg

ISBN: 91-44-03248-X (inb.) LIBRIS-ID: 10321585

[4], xxiii, [1], 1474, [1] s.

Övrigt

Delkurs 4, Tematiska perspektiv

Textkompendium (pdf på blackboard)

Giltig från: HT17

Beslutsdatum: 2017-08-04

Senaste uppdatering: 2017-08-04

Böcker

Delkurs 1: Introduktion till litteraturvetenskapen

Kjældgaard, Lasse Horne;

Litteratur : introduktion till teori och analys

ISBN: 9789144092461 LIBRIS-ID: 17648394

496 s.

Holmberg, Claes-Göran; Ohlsson, Anders;

Epikanalys : en introduktion

ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00 LIBRIS-ID: 8352716

148 s.

Janss, Christian; Melberg, Arne; Refsum, Christian; Melberg, Enel;

Lyrikens liv : introduktion till att läsa dikt

ISBN: 91-7173-207-1 LIBRIS-ID: 9705854

328 s.

Sjöberg, Birthe;

Dramatikanalys : en introduktion

ISBN: 91-44-04656-1 LIBRIS-ID: 10043619

186 s.

Claésson, Dick; Fyhr, Lars; Hansson, Gunnar D.;

Texter : från Sapfo till Strindberg

ISBN: 91-44-03248-X (inb.) LIBRIS-ID: 10321585

[4], xxiii, [1], 1474, [1] s.

Lewan, Bengt;

Världsdramatik. : 1 Den klassiska traditionen

ISBN: 91-44-00889-9 ; 320:00 LIBRIS-ID: 2595510

246 s.

Tóth, Krisztina; Gustafsson Pech, Daniel;

Pixel

ISBN: 9789187179754 LIBRIS-ID: 17804155

164 s.

Lewan, Bengt; Sjöberg, Birthe;

Världsdramatik. : 4 På väg mot sekelslutet

ISBN: 91-44-00878-3 ; 375:00 LIBRIS-ID: 889681

275 s.

Böcker

Delkurs 2, Historiska perspektiv I

Olsson, Bernt; Algulin, Ingemar;

Litteraturens historia i Sverige

ISBN: 9789144095097 (inb.) LIBRIS-ID: 14638373

640 s.

Olsson, Bernt; Algulin, Ingemar;

Litteraturens historia i världen

ISBN: 9789172274341 (inb.) (6. tr.) LIBRIS-ID: 7156663

[2], 666 s.

Kjældgaard, Lasse Horne;

Litteratur : introduktion till teori och analys

ISBN: 9789144092461 LIBRIS-ID: 17648394

496 s.

Claésson, Dick; Fyhr, Lars; Hansson, Gunnar D.;

Texter : från Sapfo till Strindberg

ISBN: 91-44-03248-X (inb.) LIBRIS-ID: 10321585

[4], xxiii, [1], 1474, [1] s.

Följande texter läses i Texter från Sapfo till Strindberg (TSS):

Homeros, ur Iliaden och Odysséen (TSS), Urval av grekisk lyrik (TSS), Platon (TSS), Aristoteles, ur Om diktkonsten (TSS), Aisopos, ur Fabler (TSS), Urval av romersk lyrik (TSS), Horatius, Ars poetica (Epistula ad Pisones) (TSS), Vergilius, ur Aeneiden (TSS), Gottfried von Strassburg, Tristan (TSS), Hildegard av Bingen (TSS), de Lorris, de Meung, ur Romanen om rosen (TSS), Christine de Pizan, ur Kvinnostaden (TSS), Dante, ur Divina Commedia (TSS), Geoffrey Chaucer, ur Canterbury Tales (TSS),

forts:

Francois Villon, några dikter (TSS), ur Eddan, några sånger (TSS), Gunnlaug Ormstungas saga (TSS), Medeltida ballader, ett urval (TSS), Den heliga Birgitta, ur Uppenbarelser (TSS), Francesco Petrarca, några dikter, samt "Brev till Dionisio Da Borgo San Sepolcro" (TSS), Giovanni Boccaccio, ur Decamerone (TSS), Margareta av Navarra, ur Heptaméron (TSS), Niccolò Machiavelli, ur Fursten (TSS)

forts:

Francois Rabelais, ur Den store Gargantuas förskräckliga leverne och ur Pantagruel, de törstigas konung (TSS), John Donne, några dikter (TSS), Milton, ur Det förlorade paradiset (TSS), Lucidor, några dikter (TSS), Georg Stiernhielm, Hercules (TSS), Lars Wivallius, "Klage-Wijsa, Öfwer Thenna torra och kalla Wååhr" (TSS)

Följande texter läses i valfri utgåva:

Bibeln, 1 Mosebok, Jobs bok, Sofokles, Kung Oidipus, Euripides, Medea, William Shakespeare, Hamlet och Trettondagsafton, Miguel de Cervantes, ur Don Quijote

Bergsten, Staffan; Elleström, Lars;

Litteraturhistoriens grundbegrepp

ISBN: 91-44-04255-8 (inb.) LIBRIS-ID: 9431343

234 s.

Övrigt

Delkurs 2, Historiska perspektiv I

Johannes Anyuru, Det är bara gudarna som är nya. Dikter, Stockholm: W&W (urval i kopia på Blackboard) Ebba Witt-Brattström, "Genus och kanon: eller varför man ska läsa kvinnliga författare", Det sköna med skönlitteraturen: introduktioner till den samtida litteraturen på Nobelbiblioteket, red. Lars Rydqvist, Stockholm: Svenska akademien, s. 138-149 (kopia på Blackboard)

Horace Engdahl, "Att skriva om litteratur", Litteraturvetenskap. En inledning, 2:a uppl., red. Staffan Bergsten, Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 205-214 (kopia på Blackboard) ur kap 9, "Studiekamraters respons och skrivargrupper", i Skriva för att lära, red. Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg & Torlaug Løkensgard Hoel, 2:a rev. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 175-186 (Utdrag på Blackboard)

Jay David Bolter & Richard Grusin, “Introduction: The Double Logic of Remediation", Remediation. Understanding New Media, THE MIT Press: Cambridge; Mass. & London 2000, s. 3-15 (Kopia på Blackboard) Hans Lund, "Medier i samspel", i Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel, Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 9 -22 (kopia på Blackboard)

Sigrid Schottenius Cullhed, "Sierskan Proba. Faltonia Betitia Proba och hennes dikt Cento Vergilianus", Medeltidens genus. Kvinnors och mäns roller inom kultur, rätt och samhälle. Norden och Europa ca 300-1500, red. Lars Hermanson & Auður Magnúsdóttir, Göteborg: Göteborgs universitet 2016, s. 95-109 (fulltext i pdf att ladda ner på nätet: http://www.kriterium.se/site/books/detail/2/medeltidens-genus/)

Carin Franzén, "Om den höviska kärleken som kvinnlig strategi", TfL 2003:1-2, s. 33-52 (fulltext att ladda ner på nätet: http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/article/view/526/499

Böcker

Delkurs 3, Historiska perspektiv II

Olsson, Bernt; Algulin, Ingemar;

Litteraturens historia i Sverige

ISBN: 9789144095097 (inb.) LIBRIS-ID: 14638373

640 s.

Olsson, Bernt; Algulin, Ingemar;

Litteraturens historia i världen

ISBN: 9789172274341 (inb.) (6. tr.) LIBRIS-ID: 7156663

[2], 666 s.

Kjældgaard, Lasse Horne;

Litteratur : introduktion till teori och analys

ISBN: 9789144092461 LIBRIS-ID: 17648394

496 s.

Claésson, Dick; Fyhr, Lars; Hansson, Gunnar D.;

Texter : från Sapfo till Strindberg

ISBN: 91-44-03248-X (inb.) LIBRIS-ID: 10321585

[4], xxiii, [1], 1474, [1] s.

Följande texter läses i Texter från Sapfo till Strindberg (TSS):

Wollstonecraft, ur Till försvar för kvinnans rättigheter (TSS); Austen, Balzac, "Förord till den mänskliga komedin" (TSS); Stella Kleve, "Pyrrhussegrar" (TSS); Kellgren, ett urval (TSS)

Forts

Lenngren, ett urval (TSS); Wordsworth, ett urval (TSS); Coleridge, ett urval (TSS); Tegnér, ett urval (TSS); Stagnelius, ett urval (TSS) Dalin, Sagan om hästen (TSS); Almqvist, Skaldens natt (TSS); Silfverstolpe, ur Månne det går an (TSS); Strindberg, Dygdens lön, ur Giftas (TSS); Zola, ur Den experimentella romanen (TSS)

Följande skönlitterära verk läses i sin helhet:

Balzac, Honoré de, Pappa Goriot, Goethe, Johann Wolfgang von, Den unge Werthers lidanden, Lindgren, Astrid, Pippi Långstrump, Martinsson, Moa, Kvinnor och äppelträd, Swift, Jonathan, Gulliver's travels, Voltaire, Candide

Forts

Defoe, Daniel, Robinson Kruse (ungdomsutgåva) Almqvist, Carl Jonas Love, Det går an Bremer, Fredrika, Familjen H*** Achebe, Chinua, Allt gör sönder Borges, Jorge Luis, Fiktioner Strindberg, August, Fröken Julie Beckett, Samuel, I väntan på Godot Zola, Emile, Therese Raquin

Övrigt

Delkurs 3, Historiska perspektiv II

Karl Viëtor, "La Maladie du Siècle", ur Goethe: A Collection of Critical Essays, utg. Victor Lange, Engelwood 1968 (pdf på Blackboard) Martin Swales, ur Goethe. The Sorrows of Young Werther, Cambridge 1987 (pdf på Blackboard)

Ian Watt, "The Reading Public and the Rise of the Novel", ur The Rise of the Novel (pdf på Blackboard) Horace Engdahl, "Intighetens skalpell (Stagnelius", ur Den romantiska texten, Stockholm 1986 (pdf på Blackboard) Petra Söderlund, "Romantikens litterära fält", ur Romantik och förnuft, Uppsala 2000 (pdf på Blackboard) 1900-talslyrik (pdf på Blackboard

Nordisk kvinnolitteraturhistoria

Böcker

Delkurs 4, Tematiska perspektiv

Kjældgaard, Lasse Horne;

Litteratur : introduktion till teori och analys

ISBN: 9789144092461 LIBRIS-ID: 17648394

496 s.

Tema 1: Människan, naturen, tekniken

Följande skönlitterära verk läses: Kerstin Ekman, Hunden, Mary Shelley, Frankenstein or the Modern Prometheus, Herekleitos, Om naturen (fragment) (i TSS) Linné, urvalet i TSS

Tema 2: Kärlekens uttryck

Följande skönlitterära verk läses: Sapfo, ett urval dikter (TSS) Hans-Eric Hellberg, Puss, Shakespeare, En midsommarnattsdröm ISBN 9789170379697 (eller valfri utgåva), Margaret Atwood, Penelopiaden (valfri utgåva)

Tema 3: Det personliga och det politiska

Följande skönlitterära verk läses: Augustinus, ur Bekännelser (TSS), Agneta Horn, ur Beskrifningh Öfwer min älända och myket wederwärtiga wandringstidh (TSS), J M Coetzee, Onåd ISBN: 9789176089750 (eller valfri utgåva), Carina Rydberg, Den högsta kasten (valfri utgåva)

Holmberg, Claes-Göran; Ohlsson, Anders;

Epikanalys : en introduktion

ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00 LIBRIS-ID: 8352716

148 s.

Janss, Christian; Melberg, Arne; Refsum, Christian; Melberg, Enel;

Lyrikens liv : introduktion till att läsa dikt

ISBN: 91-7173-207-1 LIBRIS-ID: 9705854

328 s.

Claésson, Dick; Fyhr, Lars; Hansson, Gunnar D.;

Texter : från Sapfo till Strindberg

ISBN: 91-44-03248-X (inb.) LIBRIS-ID: 10321585

[4], xxiii, [1], 1474, [1] s.

Övrigt

Delkurs 4, Tematiska perspektiv

Textkompendium (pdf på blackboard)

Giltig från: HT18

Beslutsdatum: 2018-08-08

Senaste uppdatering: 2018-08-21

Böcker

Delkurs 1: Introduktion till litteraturvetenskapen

Kjældgaard, Lasse Horne;

Litteratur : introduktion till teori och analys

ISBN: 9789144092461 LIBRIS-ID: 17648394

496 s.

Holmberg, Claes-Göran; Ohlsson, Anders;

Epikanalys : en introduktion

ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00 LIBRIS-ID: 8352716

148 s.

Janss, Christian; Melberg, Arne; Refsum, Christian; Melberg, Enel;

Lyrikens liv : introduktion till att läsa dikt

ISBN: 91-7173-207-1 LIBRIS-ID: 9705854

328 s.

Sjöberg, Birthe;

Dramatikanalys : en introduktion

ISBN: 91-44-04656-1 LIBRIS-ID: 10043619

186 s.

Claésson, Dick; Fyhr, Lars; Hansson, Gunnar D.;

Texter : från Sapfo till Strindberg

ISBN: 91-44-03248-X (inb.) LIBRIS-ID: 10321585

[4], xxiii, [1], 1474, [1] s.

Lewan, Bengt;

Världsdramatik. : 1 Den klassiska traditionen

ISBN: 91-44-00889-9 ; 320:00 LIBRIS-ID: 2595510

246 s.

Tóth, Krisztina; Gustafsson Pech, Daniel;

Pixel

ISBN: 9789187179754 LIBRIS-ID: 17804155

164 s.

Lewan, Bengt; Sjöberg, Birthe;

Världsdramatik. : 4 På väg mot sekelslutet

ISBN: 91-44-00878-3 ; 375:00 LIBRIS-ID: 889681

275 s.

Övrigt

Paulina Helgesson, "Karin Boye och de postuma bortförklaringarna" (pdf på Canvas)

Böcker

Delkurs 2, Historiska perspektiv I

Olsson, Bernt; Algulin, Ingemar;

Litteraturens historia i Sverige

ISBN: 9789144095097 (inb.) LIBRIS-ID: 14638373

640 s.

Olsson, Bernt; Algulin, Ingemar;

Litteraturens historia i världen

ISBN: 9789172274341 (inb.) (6. tr.) LIBRIS-ID: 7156663

[2], 666 s.

Kjældgaard, Lasse Horne;

Litteratur : introduktion till teori och analys

ISBN: 9789144092461 LIBRIS-ID: 17648394

496 s.

Claésson, Dick; Fyhr, Lars; Hansson, Gunnar D.;

Texter : från Sapfo till Strindberg

ISBN: 91-44-03248-X (inb.) LIBRIS-ID: 10321585

[4], xxiii, [1], 1474, [1] s.

Följande texter läses i Texter från Sapfo till Strindberg (TSS):

Homeros, ur Iliaden och Odysséen (TSS), Urval av grekisk lyrik (TSS), Platon (TSS), Aristoteles, ur Om diktkonsten (TSS), Aisopos, ur Fabler (TSS), Urval av romersk lyrik (TSS), Horatius, Ars poetica (Epistula ad Pisones) (TSS), Vergilius, ur Aeneiden (TSS), Gottfried von Strassburg, Tristan (TSS), Hildegard av Bingen (TSS), de Lorris, de Meung, ur Romanen om rosen (TSS), Christine de Pizan, ur Kvinnostaden (TSS), Dante, ur Divina Commedia (TSS), Geoffrey Chaucer, ur Canterbury Tales (TSS),

forts:

Francois Villon, några dikter (TSS), ur Eddan, några sånger (TSS), Gunnlaug Ormstungas saga (TSS), Medeltida ballader, ett urval (TSS), Den heliga Birgitta, ur Uppenbarelser (TSS), Francesco Petrarca, några dikter, samt "Brev till Dionisio Da Borgo San Sepolcro" (TSS), Giovanni Boccaccio, ur Decamerone (TSS), Margareta av Navarra, ur Heptaméron (TSS), Niccolò Machiavelli, ur Fursten (TSS)

forts:

Francois Rabelais, ur Den store Gargantuas förskräckliga leverne och ur Pantagruel, de törstigas konung (TSS), John Donne, några dikter (TSS), Milton, ur Det förlorade paradiset (TSS), Lucidor, några dikter (TSS), Georg Stiernhielm, Hercules (TSS), William Shakespeare, Hamlet, Lars Wivallius, "Klage-Wijsa, Öfwer Thenna torra och kalla Wååhr" (TSS)

Följande texter läses i valfri utgåva:

Bibeln, 1 Mosebok, Jobs bok, Sofokles, Kung Oidipus, Euripides, Medea, Miguel de Cervantes, ur Don Quijote, William Shakespeare, Stormen

Bergsten, Staffan; Elleström, Lars;

Litteraturhistoriens grundbegrepp

ISBN: 91-44-04255-8 (inb.) LIBRIS-ID: 9431343

234 s.

Övrigt

Edward Said, ur Orientalism (pdf på Canvas) Stefan Helgesson, ur Efter västerlandet (pdf på Canvas)

Övrigt

Delkurs 2, Historiska perspektiv I

Johannes Anyuru, Det är bara gudarna som är nya. Dikter, Stockholm: W&W (urval i kopia på Canvas) Ebba Witt-Brattström, "Genus och kanon: eller varför man ska läsa kvinnliga författare", Det sköna med skönlitteraturen: introduktioner till den samtida litteraturen på Nobelbiblioteket, red. Lars Rydqvist, Stockholm: Svenska akademien, s. 138-149 (kopia på Canvas)

Jay David Bolter & Richard Grusin, “Introduction: The Double Logic of Remediation", Remediation. Understanding New Media, THE MIT Press: Cambridge; Mass. & London 2000, s. 3-15 (Kopia på Canvas) Hans Lund, "Medier i samspel", i Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel, Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 9 -22 (kopia på Canvas)

Böcker

Delkurs 3, Historiska perspektiv II

Olsson, Bernt; Algulin, Ingemar;

Litteraturens historia i Sverige

ISBN: 9789144095097 (inb.) LIBRIS-ID: 14638373

640 s.

Olsson, Bernt; Algulin, Ingemar;

Litteraturens historia i världen

ISBN: 9789172274341 (inb.) (6. tr.) LIBRIS-ID: 7156663

[2], 666 s.

Kjældgaard, Lasse Horne;

Litteratur : introduktion till teori och analys

ISBN: 9789144092461 LIBRIS-ID: 17648394

496 s.

Claésson, Dick; Fyhr, Lars; Hansson, Gunnar D.;

Texter : från Sapfo till Strindberg

ISBN: 91-44-03248-X (inb.) LIBRIS-ID: 10321585

[4], xxiii, [1], 1474, [1] s.

Följande texter läses i Texter från Sapfo till Strindberg (TSS):

Wollstonecraft, ur Till försvar för kvinnans rättigheter (TSS), Dalin, "Sagan om hästen" (TSS), Nordenflycht, ur Fruentimbers plikt at upöfva deras vett (TSS), Lenngren, "Pojkarne", "Några ord til min k. Dotter, i fall jag hade någon" (TSS), Bellman, Fredmans epistel N:o 79, och N:o 81, Fredmans sång N:o 21 (TSS), Kellgren, "Man äger ej snille för det man är galen", "Den nya skapelsen eller Inbildningens Verld" (TSS), Thorild, ur Passionerna. Skaldstycke (TSS),

forts:

Tegnér, "Det eviga", "Mjeltsjukan" (TSS), Euphrosyne, "Den stackars Anna, eller Moll-toner från Norrland" (TSS), Atterbom, "Rosen" (TSS), Stagnelius, "Till förruttnelsen" (TSS); Almqvist, "Skaldens natt" (TSS), Coleridge, "Sången om den gamle sjömannen" (TSS), Wordsworth, "Påskliljorna" (TSS), Keats, "Ode till en grekisk urna" (TSS), Hölderlin, "Till parcerna", "Hyperions ödessång" (TSS), Schlegel, ur Athenäum-fragment (TSS), Hoffmann, "Sandmannen" (TSS),

forts:

von Günderrode, "Ett apokalyptiskt fragment" (TSS), Balzac, "Förord till den mänskliga komedin" (TSS), Zola, ur Den experimentella romanen (TSS), Kleve, "Pyrrhussegrar" (TSS), Baudelaire, "Korrespondenser", "Kadavret", "Spleen" ("När himlen låg och tung…") (TSS), Mallarmé, "En fauns eftermiddag" (TSS), Paul Verlaine, "Sång om hösten", "Det gråter i mitt bröst" (TSS)

Följande skönlitterära verk läses i sin helhet:

Balzac, Honoré de, Pappa Goriot, Goethe, Johann Wolfgang von, Den unge Werthers lidanden, Lindgren, Astrid, Pippi Långstrump, Martinsson, Moa, Kvinnor och äppelträd, Swift, Jonathan, Gulliver's travels, Voltaire, Candide, Henrik Ibsen, Et Dukkehjem August Strindberg, "Ett dockhem" (litteraturbanken.se) Anne Charlotte Leffler, "Aurore Bunge" (ur Ney, red., Synd, tillgänglig via litteraturbanken.se) Ola Hansson, Sensitiva amorosa (litteraturbanken.se)

forts:

Bremer, Fredrika, Familjen H*** Zola, Emile, Therese Raquin

Övrigt

Delkurs 3, Historiska perspektiv II

Ian Watt, "The Reading Public and the Rise of the Novel", ur The Rise of the Novel (pdf på Canvas) Horace Engdahl, "Intighetens skalpell (Stagnelius", ur Den romantiska texten, Stockholm 1986 (pdf på Canvas) Petra Söderlund, "Romantikens litterära fält", ur Romantik och förnuft, Uppsala 2000 (pdf på Canvas) 1900-talslyrik (pdf på Canvas)

Nordisk kvinnolitteraturhistoria

David Gedin, ur Fältets herrar (pdf på Canvas) Ebba Witt-Brattström, ur Moa Martinsson (pdf på Canvas) Lars Furuland, "Vad är arbetardiktning?" (pdf på Canvas) Magnus Nilsson, "De kvinnliga arbetarförfattarna" (pdf på Canvas) ur Kåreland, Modernismen i barnkammaren (pdf på Canvas) Cavallin, "Den fängslade kroppen" (pdf på Canvas) Ingeborg Nordin Hennel, "Strid är sanning, frid är lögn" (pdf på Canvas) Anna Williams, "Den kluvna litteraturhistorien" (pdf på Canvas)

Kompendier

Novellkompendium (pdf på Canvas) Diktkompendium (pdf på Canvas)

Böcker

Delkurs 4, Tematiska perspektiv

Kjældgaard, Lasse Horne;

Litteratur : introduktion till teori och analys

ISBN: 9789144092461 LIBRIS-ID: 17648394

496 s.

Tema 1: Människan, naturen, tekniken

Följande skönlitterära verk läses: Kerstin Ekman, Hunden, Mary Shelley, Frankenstein or the Modern Prometheus, Francis Bacon, Det nya Atlantis (ISBN: 9789177989288)

Tema 2: Kärlekens uttryck

Följande skönlitterära verk läses: Hans-Eric Hellberg, Puss, Shakespeare, En midsommarnattsdröm ISBN 9789170379697 (eller valfri utgåva), Margaret Atwood, Penelopiaden (valfri utgåva), Ovidius, ur Konsten att älska (TSS)

Tema 3: Det personliga och det politiska

Följande skönlitterära verk läses: Augustinus, ur Bekännelser (TSS), J M Coetzee, Onåd ISBN: 9789176089750 (eller valfri utgåva) Jean-Jacques Rousseau, ur Bekännelser och ur En ensam vandrares drömmerier (TSS) Kerstin Thorvall, Det mest förbjudna (ISBN: 9789174293364)

Holmberg, Claes-Göran; Ohlsson, Anders;

Epikanalys : en introduktion

ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00 LIBRIS-ID: 8352716

148 s.

Janss, Christian; Melberg, Arne; Refsum, Christian; Melberg, Enel;

Lyrikens liv : introduktion till att läsa dikt

ISBN: 91-7173-207-1 LIBRIS-ID: 9705854

328 s.

Claésson, Dick; Fyhr, Lars; Hansson, Gunnar D.;

Texter : från Sapfo till Strindberg

ISBN: 91-44-03248-X (inb.) LIBRIS-ID: 10321585

[4], xxiii, [1], 1474, [1] s.

Övrigt

Delkurs 4, Tematiska perspektiv

Textkompendium (pdf på Canvas)

Giltig från: HT19

Beslutsdatum: 2019-07-31

Senaste uppdatering: 2019-08-06

Böcker

Delkurs 1: Introduktion till litteraturvetenskapen

Kjældgaard, Lasse Horne;

Litteratur : introduktion till teori och analys

ISBN: 9789144092461 LIBRIS-ID: 17648394

496 s.

Holmberg, Claes-Göran; Ohlsson, Anders;

Epikanalys : en introduktion

ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00 LIBRIS-ID: 8352716

148 s.

Janss, Christian; Melberg, Arne; Refsum, Christian; Melberg, Enel;

Lyrikens liv : introduktion till att läsa dikt

ISBN: 91-7173-207-1 LIBRIS-ID: 9705854

328 s.

Sjöberg, Birthe;

Dramatikanalys : en introduktion

ISBN: 91-44-04656-1 LIBRIS-ID: 10043619

186 s.

Claésson, Dick; Fyhr, Lars; Hansson, Gunnar D.;

Texter : från Sapfo till Strindberg

ISBN: 91-44-03248-X (inb.) LIBRIS-ID: 10321585

[4], xxiii, [1], 1474, [1] s.

Lewan, Bengt;

Världsdramatik. : 1 Den klassiska traditionen

ISBN: 91-44-00889-9 ; 320:00 LIBRIS-ID: 2595510

246 s.

Tóth, Krisztina; Gustafsson Pech, Daniel;

Pixel

ISBN: 9789187179754 LIBRIS-ID: 17804155

164 s.

Lewan, Bengt; Sjöberg, Birthe;

Världsdramatik. : 4 På väg mot sekelslutet

ISBN: 91-44-00878-3 ; 375:00 LIBRIS-ID: 889681

275 s.

Böcker

Delkurs 2, Historiska perspektiv I

Olsson, Bernt; Algulin, Ingemar;

Litteraturens historia i Sverige

ISBN: 9789144095097 (inb.) LIBRIS-ID: 14638373

640 s.

Olsson, Bernt; Algulin, Ingemar;

Litteraturens historia i världen

ISBN: 9789172274341 (inb.) (6. tr.) LIBRIS-ID: 7156663

[2], 666 s.

Kjældgaard, Lasse Horne;

Litteratur : introduktion till teori och analys

ISBN: 9789144092461 LIBRIS-ID: 17648394

496 s.

Claésson, Dick; Fyhr, Lars; Hansson, Gunnar D.;

Texter : från Sapfo till Strindberg

ISBN: 91-44-03248-X (inb.) LIBRIS-ID: 10321585

[4], xxiii, [1], 1474, [1] s.

Följande texter läses i Texter från Sapfo till Strindberg (TSS):

Homeros, ur Iliaden och Odysséen (TSS), Urval av grekisk lyrik (TSS), Platon (TSS), Aristoteles, ur Om diktkonsten (TSS), Aisopos, ur Fabler (TSS), Urval av romersk lyrik (TSS), Horatius, Ars poetica (Epistula ad Pisones) (TSS), Vergilius, ur Aeneiden (TSS), Gottfried von Strassburg, Tristan (TSS), Hildegard av Bingen (TSS), de Lorris, de Meung, ur Romanen om rosen (TSS), Christine de Pizan, ur Kvinnostaden (TSS), Dante, ur Divina Commedia (TSS), Geoffrey Chaucer, ur Canterbury Tales (TSS),

forts:

Francois Villon, några dikter (TSS), ur Eddan, några sånger (TSS), Gunnlaug Ormstungas saga (TSS), Medeltida ballader, ett urval (TSS), Den heliga Birgitta, ur Uppenbarelser (TSS), Francesco Petrarca, några dikter, samt "Brev till Dionisio Da Borgo San Sepolcro" (TSS), Giovanni Boccaccio, ur Decamerone (TSS), Margareta av Navarra, ur Heptaméron (TSS), Niccolò Machiavelli, ur Fursten (TSS)

forts:

Francois Rabelais, ur Den store Gargantuas förskräckliga leverne och ur Pantagruel, de törstigas konung (TSS), John Donne, några dikter (TSS), Milton, ur Det förlorade paradiset (TSS), Lucidor, några dikter (TSS), Georg Stiernhielm, Hercules (TSS), William Shakespeare, Hamlet, Lars Wivallius, "Klage-Wijsa, Öfwer Thenna torra och kalla Wååhr" (TSS)

Följande texter läses i valfri utgåva:

Bibeln, 1 Mosebok, Jobs bok, Sofokles, Kung Oidipus, Euripides, Medea, Miguel de Cervantes, ur Don Quijote, William Shakespeare, Stormen

Bergsten, Staffan; Elleström, Lars;

Litteraturhistoriens grundbegrepp

ISBN: 91-44-04255-8 (inb.) LIBRIS-ID: 9431343

234 s.

Övrigt

Edward Said, ur Orientalism (pdf på Canvas) Stefan Helgesson, ur Efter västerlandet (pdf på Canvas)

Övrigt

Delkurs 2, Historiska perspektiv I

Johannes Anyuru, Det är bara gudarna som är nya. Dikter, Stockholm: W&W (urval i kopia på Canvas) Ebba Witt-Brattström, "Genus och kanon: eller varför man ska läsa kvinnliga författare", Det sköna med skönlitteraturen: introduktioner till den samtida litteraturen på Nobelbiblioteket, red. Lars Rydqvist, Stockholm: Svenska akademien, s. 138-149 (kopia på Canvas)

Jay David Bolter & Richard Grusin, “Introduction: The Double Logic of Remediation", Remediation. Understanding New Media, THE MIT Press: Cambridge; Mass. & London 2000, s. 3-15 (Kopia på Canvas) Hans Lund, "Medier i samspel", i Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel, Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 9 -22 (kopia på Canvas)

Böcker

Delkurs 3, Historiska perspektiv II

Olsson, Bernt; Algulin, Ingemar;

Litteraturens historia i Sverige

ISBN: 9789144095097 (inb.) LIBRIS-ID: 14638373

640 s.

Olsson, Bernt; Algulin, Ingemar;

Litteraturens historia i världen

ISBN: 9789172274341 (inb.) (6. tr.) LIBRIS-ID: 7156663

[2], 666 s.

Kjældgaard, Lasse Horne;

Litteratur : introduktion till teori och analys

ISBN: 9789144092461 LIBRIS-ID: 17648394

496 s.

Claésson, Dick; Fyhr, Lars; Hansson, Gunnar D.;

Texter : från Sapfo till Strindberg

ISBN: 91-44-03248-X (inb.) LIBRIS-ID: 10321585

[4], xxiii, [1], 1474, [1] s.

Följande texter läses i Texter från Sapfo till Strindberg (TSS):

Wollstonecraft, ur Till försvar för kvinnans rättigheter (TSS), Dalin, "Sagan om hästen" (TSS), Nordenflycht, ur Fruentimbers plikt at upöfva deras vett (TSS), Lenngren, "Pojkarne", "Några ord til min k. Dotter, i fall jag hade någon" (TSS), Bellman, Fredmans epistel N:o 79, och N:o 81, Fredmans sång N:o 21 (TSS), Kellgren, "Man äger ej snille för det man är galen", "Den nya skapelsen eller Inbildningens Verld" (TSS), Thorild, ur Passionerna. Skaldstycke (TSS),

forts:

Tegnér, "Det eviga", "Mjeltsjukan" (TSS), Euphrosyne, "Den stackars Anna, eller Moll-toner från Norrland" (TSS), Atterbom, "Rosen" (TSS), Stagnelius, "Till förruttnelsen" (TSS); Almqvist, "Skaldens natt" (TSS), Coleridge, "Sången om den gamle sjömannen" (TSS), Wordsworth, "Påskliljorna" (TSS), Keats, "Ode till en grekisk urna" (TSS), Hölderlin, "Till parcerna", "Hyperions ödessång" (TSS), Schlegel, ur Athenäum-fragment (TSS), Hoffmann, "Sandmannen" (TSS),

forts:

von Günderrode, "Ett apokalyptiskt fragment" (TSS), Balzac, "Förord till den mänskliga komedin" (TSS), Zola, ur Den experimentella romanen (TSS), Kleve, "Pyrrhussegrar" (TSS), Baudelaire, "Korrespondenser", "Kadavret", "Spleen" ("När himlen låg och tung…") (TSS), Mallarmé, "En fauns eftermiddag" (TSS), Paul Verlaine, "Sång om hösten", "Det gråter i mitt bröst" (TSS)

Följande skönlitterära verk läses i sin helhet:

Balzac, Honoré de, Pappa Goriot, Goethe, Johann Wolfgang von, Den unge Werthers lidanden, Lindgren, Astrid, Pippi Långstrump, Martinsson, Moa, Kvinnor och äppelträd, Swift, Jonathan, Gulliver's travels, Voltaire, Candide, Henrik Ibsen, Et Dukkehjem August Strindberg, "Ett dockhem" (litteraturbanken.se) Anne Charlotte Leffler, "Aurore Bunge" (ur Ney, red., Synd, tillgänglig via litteraturbanken.se) Ola Hansson, Sensitiva amorosa (litteraturbanken.se)

forts:

Bremer, Fredrika, Familjen H*** Zola, Emile, Therese Raquin

Övrigt

Delkurs 3, Historiska perspektiv II

Ian Watt, "The Reading Public and the Rise of the Novel", ur The Rise of the Novel (pdf på Canvas) Horace Engdahl, "Intighetens skalpell (Stagnelius", ur Den romantiska texten, Stockholm 1986 (pdf på Canvas) Petra Söderlund, "Romantikens litterära fält", ur Romantik och förnuft, Uppsala 2000 (pdf på Canvas) 1900-talslyrik (pdf på Canvas)

Nordisk kvinnolitteraturhistoria

David Gedin, ur Fältets herrar (pdf på Canvas) Ebba Witt-Brattström, ur Moa Martinsson (pdf på Canvas) Lars Furuland, "Vad är arbetardiktning?" (pdf på Canvas) Magnus Nilsson, "De kvinnliga arbetarförfattarna" (pdf på Canvas) ur Kåreland, Modernismen i barnkammaren (pdf på Canvas) Cavallin, "Den fängslade kroppen" (pdf på Canvas) Ingeborg Nordin Hennel, "Strid är sanning, frid är lögn" (pdf på Canvas) Anna Williams, "Den kluvna litteraturhistorien" (pdf på Canvas)

Kompendier

Novellkompendium (pdf på Canvas) Diktkompendium (pdf på Canvas)

Böcker

Delkurs 4, Tematiska perspektiv

Kjældgaard, Lasse Horne;

Litteratur : introduktion till teori och analys

ISBN: 9789144092461 LIBRIS-ID: 17648394

496 s.

Holmberg, Claes-Göran; Ohlsson, Anders;

Epikanalys : en introduktion

ISBN: 91-44-00804-X ; 219:00 LIBRIS-ID: 8352716

148 s.

Janss, Christian; Melberg, Arne; Refsum, Christian; Melberg, Enel;

Lyrikens liv : introduktion till att läsa dikt

ISBN: 91-7173-207-1 LIBRIS-ID: 9705854

328 s.

Sjöberg, Birthe;

Dramatikanalys : en introduktion

ISBN: 91-44-04656-1 LIBRIS-ID: 10043619

186 s.

Böcker

Delkurs 4, Tematiska perspektiv Följande skönlitterära verk läses i valfri utgåva:

Bacon Francis, Det nya Atlantis (ISBN: 9789177989288) Coetzee J M, Onåd ISBN: 9789176089750 Ekman Kerstin, Hunden Hellberg Hans-Eric, Puss Margaret Atwood, Penelopiaden Shakespeare, En midsommarnattsdröm ISBN 9789170379697 Shelley Mary, Frankenstein or the Modern Prometheus Thorvall Kerstin, Det mest förbjudna (ISBN: 9789174293364)

Övrigt

Delkurs 4, Tematiska perspektiv

Textkompendium (pdf på Canvas)