Kursplan - Design av autonoma system 7.5 hp

Design of autonomous systems

Kurskod: DVA472
Giltig från: HT18
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Informatik/data- och systemvetenskap
Huvudområde(n): Datavetenskap,
Successiv fördjupning: A1F (Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav),
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2018-02-01

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna förmåga i att kunna hantera tillförlitlighet för autonoma system där datafusion, datorseende, artificiell intelligens för uppfattning och beslutsfattande är viktiga byggstenar.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. redogöra för navigeringsstrategier för autonoma farkoster
2. summera teorin bakom och implementeringen av olika sensorer för avkänning och metoder för uppfattning för autonoma farkoster
3. exemplifiera hur datafusion av olika sensorvärden kan utföras
4. jämföra möjliga arkitekturer för autonoma system med långa responstider
5. förklara teorin och designen av energihantering och energiskördande metoder för autonoma system
6. programmera heterogena inbyggda system för autonoma applikationer och
7. diskutera metoder för analys och verifiering av autonoma system
 

Innehåll

Kursen går igenom datafusion, datorseende, artificiell intelligens för uppfattning och beslutsfattande, redundanstekniker för tillförlitlighet och lämpliga felsäkra designer för autonoma system, heterogena avkänningssystem, heterogena datorplattformar och energihantering.

Undervisning

Föreläsningar, projekt och laborationer.

Särskild behörighet

Minst 160 hp varav ingår minst 30 hp datavetenskap och/eller elektronik samt Autonoma farkoster 5 hp eller motsvarande.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Svenska B/Svenska 3.

Examination

Laboration (LAB1), 3 hp, examinerar lärandemål 2, 3, 4 och 6, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Projekt (PRO1), 3 hp, examinerar lärandemål 1-4 och 6-7, betyg Underkänd (U), 3, 4 eller 5
Inlämningsuppgift (INL1), 1,5 hp, examinerar lärandemål 1, 5 och 7, betyg Underkänd (U), 3, 4 eller 5

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Ges något av betygen 5, 4, 3

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen kan räknas till teknikområdet tillförlitliga system.
 

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: VT19

Beslutsdatum: 2018-01-09

Senaste uppdatering: 2019-01-18

Böcker

Thrun, Sebastian; Burgard, Wolfram; Fox, Dieter;

Probabilistic robotics

ISBN: 0262201623 LIBRIS-ID: 10196274

xx, 647 s.

Kapitel 3

Artiklar

AutoRIO: An Indoor Testbed for Developing Autonomous Vehicles

Webbadresser

Deep Learning