Utbildningsplan - Rumslig gestaltning - informationsdesign

Programkod: DKE21
Giltig från: HT16 HT14 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6) eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).

Diarienummer: 2017/2430
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2012-09-27
Reviderad: 2017-11-07

Mål

Programmets mål är:

 • att tillgodose samhällets behov av individer som kan gestalta information i och med hjälp av rumsliga miljöer,
 • att ge studenterna en utbildning som leder till goda förutsättningar att arbeta professionellt med information, särskilt rumsligt gestaltad sådan, samt
 • att ge goda förutsättningar för fördjupade studier på masternivå inom innovation och design.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, vilket bland annat inkluderar utformningen av rum, verbala och visuella representationer, grafisk kommunikation och kommunikationsteori,
 • visa kunskap om tillämpliga metoder inom området, exempelvis olika analysmodeller för visuella och verbala representationer samt metoder inom designprocessen vid framställning av informationsmaterial,
 • fördjupning inom någon del av inriktningen rumslig gestaltning, samt
 • orientering om aktuella forskningsfrågor inom huvudområdet informationsdesign.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom huvudområdet informationsdesign samt inriktningen rumslig gestaltning,
 • kritiskt kunna diskutera företeelser, frågeställningar och situationer utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt inom en designprocess och av redan existerande information i bild, rum och text,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar vilket utgör en bärande del av designprocessen,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, i olika kontexter, med särskild hänsyn taget till intressenter och situation i en kommunikationsprocess,
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom informationsdesignområdet med inriktning mot rumslig gestaltning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och av att utveckla sin kompetens.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att föreläsningar och kursinformation ges på svenska. Termin 5 kan komma att ges på engelska i de fall det förekommer utbytesstudenter vid utbildningen. Obligatorisk litteratur på engelska förekommer samt i viss mån engelskspråkiga gästföreläsare/gästlärare.

Innehåll

Rumslig gestaltning - informationsdesign är en treårig utbildning inom informationsdesign.

Det första året får studenten en teoretisk bas i ämnet informationsdesign samt grundläggande praktiska kunskaper inom rumslig gestaltning. Viktiga inslag under första året är att bekanta sig med analoga och digitala verktyg för två- och tredimensionellt skapande, metoder, tekniker och material inom rumslig gestaltning.

Det andra året fokuserar mer på tillämpning av kunskaperna där arbete i projekt och mot uppdragsgivare blir tydligare. Under detta andra år ges också en kurs i vetenskap och design där studenterna får förutsättningar att tillämpa systematik och ett kritiskt förhållningssätt till sina designprocesser. De lär sig också mer om materialval och komplexitet i formgivning av utomhusmiljöer.

Under det tredje året fördjupar studenterna sin individuella inriktning inom rumslig gestaltning. Fokus ligger vid självständighet och kritisk reflektion gällande metodval, gestaltning och arbetsprocess. I slutet av tredje året förväntas studenterna självständigt kunna tillämpa teorier och metoder inom området informationsdesign och rumslig gestaltning. Det tredje året avslutas med det egna självständiga arbetet omfattande 17,5 högskolepoäng.

Via programmets kurser tillägnar sig studenterna en gemensam kunskapsgrund och via projekt möjligheter till tillämpning inom olika formgivningsområden såsom: gestaltning av inom- och utomhusmiljöer, utställningar, event eller formgivning som stöd för orientering i komplexa miljöer.

Utbildningen ger både en teoretisk grund och praktiska färdigheter vilket uppnås genom studioundervisning, projektarbeten och praktiska övningar. Studierna genomförs både enskilt och i grupp och studenten förväntas avsätta tid för självstudier och gruppuppgifter också utanför schemalagd tid. Under utbildningstiden förekommer samarbete med övriga utbildningar inom ämnet informationsdesign, Arbete i projektform är frekvent förekommande. Under utbildningstiden sker också samverkan med de andra utbildningarna inom ämnet informationsdesign.

Gästföreläsare från olika områden medverkar i utbildningen och akademin har god kontakt med samarbetspartners utanför högskolan. Utbildningen har en tydlig praktisk inriktning -- via konkreta projekt ges till exempel möjlighet till kontakt med näringsliv och samhälle samt möten med möjliga framtida arbetsgivare.

Examination sker vanligen via inlämningsuppgifter med muntlig eller skriftlig redogörelse, såväl enskilt som i grupp, samt seminarier. I vissa kurser förekommer även skriftliga prov/tentamina. Kommentarer och återkoppling från läraren ges både muntligt och skriftligt.

Utbildningen innehåller bådeteoretiska och praktiska moment. Studenten utvecklar efterhand sin förmåga att använda verktyg och metoder för utformning, utprovning och analys av information med fokus på rummet som informationsbärare. Studenterna tränar förmågan att värdera färger, former, ljud, ljus och text och att använda dessa i samspel. De övar sig i att använda metoder och tekniker för att förmedla och realisera idéer i såväl två- som tredimensioner genom ritningar, modeller och övningar samt genom realisering i full skala. Stor vikt läggs vid hur text/ljud/ljus och visuella element i tredimensionella miljöer samspelar och bildar en informativ rumslig helhet.

Årskurs 1
Informationsdesign:
Introduktion till informationsdesign, 7,5 hp
Planerad kommunikation, 7,5 hp
Grafisk form – grundkurs, 7,5 hp
Kognitiva processer, 7,5 hp

Informationsdesign med inriktning mot Rumslig gestaltning:
Introduktion till Rumslig gestaltning, 7,5 hp
Digitala och analoga visualiseringstekniker, 15 hp
Rumsligheter, 7,5 hp

Årskurs 2
Informationsdesign:
Retorik och berättarteknik, 7,5 hp
Vetenskap och design, 7,5 hp

Informationsdesign med inriktning mot Rumslig gestaltning:
Konstruktion, material och 3D, 15 hp
Utställningar och berättande, 7,5 hp
Ljus och ljud, 7,5 hp
Plats, rum och rörelse - utomhus, 15 hp


Årskurs 3
Informationsdesign:
Examensarbete, 17,5 hp
Forskningsprocesser, 5 hp

Valbart 15hp:
Verksamhetsförlagd informationsdesign, 15 hp
Multimodal informationsdesign, 15 hp

Informationsdesign med inriktning mot Rumslig gestaltning:
Rumslig gestaltning - fördjupning, 7,5 hp
Projektledning för designprojekt, 15 hp

 

Val inom programmet

Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen:

 • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning (Bachelor of Arts in Information Design with Specialization in Spatial Design)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.