Utbildningsplan - Datornätverk och datakommunikation

Programkod: TCV21
Giltig från: HT16 HT14 HT13
Beslutsinstans: Fakultetsnämnden
Behörighet:

Matematik C (områdesbehörighet 3 med förändring) eller Matematik 3b/3c (områdesbehörighet A3 med förändring).

Diarienummer:
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2010-03-17
Reviderad: 2016-01-27

Mål

Datornätverk och datakommunikation är ett tvåårigt program där studenten lär sig att både praktiskt och teoretiskt hantera allt ifrån små till stora komplexa datornätverk samt planering och drift av servertjänster.

Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten visa sådan kunskap och förståelse som krävs för självständigt arbete inom nätverksteknikområdet. Utbildningen ger studenterna kunskaper som gör dem väl rustade att möta en expansiv och föränderlig arbetsmarknad.

Utbildningen ger även möjlighet, under förutsättning att studenten uppfyller förkunskapskraven, att efter två år bygga på med ett års studier för att ta ut en högskoleingenjörsexamen i nätverksteknik.

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:

  • visa kunskap inom viktiga fördjupningar inom området, t ex säkerhet i datornätverk, nätverksoperativsystem, routing, switching samt både trådbundna och trådlösa nät, samt
  • visa förmåga att självständigt kunna tillämpa sina kunskaper på att lösa problem. Denna förmåga är användbar för att skapa nya innovationer och för entreprenörskap inom det expansiva dataområdet.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:

  • visa färdighet i att både praktiskt och teoretiskt hantera allt ifrån enkla till komplexa datornät,
  • ha praktiska färdigheter i programmeringsteknik, samt
  • erhållit erfarenheter från projektarbete, i vilket studenten givits möjlighet att prova på och utvecklat sina färdigheter både som ledare och som en i gruppen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten:

  • visa färdighet i att kunna tillgodogöra sig, hitta ny, och utvärdera information från olika källor.

Undervisningsspråk

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att föreläsningar i huvudsak genomförs på svenska men mycket av kursmaterialet är på engelska.

Innehåll

Datornätverk och datakommunikation är en tvåårig teknisk utbildning huvudsakligen bestående av kurser i ämnet datavetenskap. Där ingår bland annat kurser med fokus på datakommunikation, operativsystem och programmeringsteknik. Programmet ger kunskaper för både praktisk och teoretisk hantering av allt ifrån små till stora nätverk med fördjupningar i bland annat routing, switching, kommunikation i inbyggda system och säkerhet. Dessutom utvecklas kunskaper om hur trådlösa och trådbundna nät fungerar i teori och praktik. I matematik/tillämpad matematik fokuseras främst på de grundläggande kunskaper studenten behöver i sina studier.

I utbildningen ingår dessutom inslag som rör hållbar utveckling, entreprenörskap och personlig utveckling. Under utbildningen kommer studenten att arbeta i olika projekt och det finns möjligheter att få projekt med uppdragsgivare inom näringslivet.

Undervisningen bedrivs i varierad form med projektarbeten, laborationer, föreläsningar och seminarier som viktiga inslag. Vidare blandas individuella uppgifter med grupparbeten. Examinationsformen varierar från kurs till kurs, men vanligast förekommande är inlämningsuppgifter, projektredovisningar, skriftlig tentamen samt praktiska prov. Studenten förväntas avsätta tid för självstudier och gruppuppgifter också utanför schemalagd tid. Studierna avslutas med ett större projektarbete.

Årskurs 1
Datavetenskap:
Introduktion till datavetenskap – nätverk, 7,5 hp
Datakommunikation i nätverk, 15 hp
Nätverkstjänster, 15 hp
Säkerhet i datornätverk, 7,5 hp
Programmering, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik:
Matematik grundkurs, 7,5 hp

Årskurs 2
Datavetenskap:
Routing och switching i komplexa nät, 15 hp
Trådlösa nät, 7,5 hp
Linux operativsystem och utvecklingsmiljö, 7,5 hp
Projekt i nätverksteknik: utveckling av komplexa datornätverk, 15 hp
Datakommunikation för inbyggda system, 7,5 hp

Valbart:
Diskret matematik, 7,5 hp
Valfri kurs, 7,5 hp

Val inom programmet

I årskurs 2 erbjuds studenten platsgaranti till kursen Diskret matematik 7,5 hp. Studenten kan välja att söka annan kurs i konkurrens. Kursen Diskret matematik rekommenderas om studenten efter två år vill bygga på med ett års studier för att ta ut en högskoleingenjörsexamen i nätverksteknik.

Examen

Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina:

  • Högskoleexamen i datavetenskap (Higher Education Diploma in Computer Science)
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

För varje kurs vid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examinationen för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart.